เนื้อหาวันที่ : 2013-05-30 10:25:57 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1670 views

ซีพีเอฟ คว้าระบบบริหารจัดการด้านพลังงานระดับอาเซียน AEMAS รายแรก

ซีพีเอฟ เดินหน้าการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน คว้าระบบบริหารจัดการด้านพลังงานระดับอาเซียน AEMAS รายแรกของ AEC

 นายอนันต์ วงศ์เจริญ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟเปิดเผยว่า โรงงานแปรรูปสุกรแปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา ของซีพีเอฟ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสังคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEMAS) ระดับ Gold Standard เป็นรายแรกของอุตสาหกรรมในประเทศไทย และรายแรกของ 10 ประเทศ สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) หรือ AEC พร้อมตั้งเป้าขยายผลการใช้ระบบ Energy Management Gold Standard โดยคาดว่าจะได้รับการยกระดับเป็น Gold Standard 2nd Star ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 และจะเป็น Excellent / Best Practice in Energy Management System หรือ Gold Standard 3rd Star ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นสูงสุดของอาเซียน ในปีถัดไป


นายอนันต์ กล่าวอีกว่า โรงงานแปรรูปสุกรแปดริ้ว เป็นโรงงานนำร่องได้นำระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO50001:2011 มาประยุกต์ใช้ตั้งแต่ปีพ.ศ.2554 จนเห็นผลสัมฤทธิ์ แล้วนำระบบ Energy Management มาตรฐานอาเซียนมาประยุกต์ใช้ โดยได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิควิชาการจากสำนักความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (CPF SHE Office) จนกระทั่งได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 16 เดือน (ม.ค. 55 – เม.ย. 56) ที่นำระบบ AEMAS มาใช้ โรงงานมีผลประหยัดด้านพลังงานกว่า 6.5 ล้านบาท หรือคิดเป็น 16%


สำหรับหัวใจสำคัญที่ทำให้โรงงานแปรรูปสุกรแปดริ้ว สามารถคว้าระบบบริหารพลังงานแห่งอาเซียนดังกล่าวประกอบด้วย (1) การสร้างความร่วมมือจากพนักงานทุกระดับ โดยจัดให้มี Motivation Plan ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานช่วยกันคิดปรับปรุงกระบวนการทำงานจากสิ่งเล็กๆ จนเกิดเป็นนวัตกรรมด้านพลังงาน หรือโครงการขนาดใหญ่ (2) มีการทวนสอบ Energy Baseline และ Energy Efficiency Improvement โดยผู้จัดการพลังงาน และผู้ตรวจประเมินที่เป็นบุคคลที่สาม (third-party) ทำให้ทราบสถานะของการจัดการพลังงานอย่างแท้จริง หัวใจสำคัญทั้งสองประการนี้จะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานอย่างยั่งยืน


ด้านนายอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ซีพีเอฟ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการพลังงานมืออาชีพ หรือ Certified Energy Manager (CEM) และสอบผ่านมาตรฐานจากอาเซียน เป็นผู้จัดการพลังงานคนแรกของประเทศไทย และผู้จัดการพลังงานของโรงงานแปรรูปสุกรแปดริ้ว กล่าวว่า ซีพีเอฟมุ่งมั่นขยายผลด้านการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน โดยบริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้บริหารสายงานต่างๆ นำระบบ Energy Management ของ AEMAS ไปใช้ ตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นจนถึงมือผู้บริโภค (Value chain)


ซีพีเอฟตั้งเป้าหมายภายในปี 2557 ขยายผลการใช้มาตรฐาน AEMAS ในกลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมส่งออกสัตว์บกและสัตว์น้ำจำนวน 11 หน่วยงาน ประกอบด้วยโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และโรงงานอาหารแปรรูปนอกจากนี้ยังเชิญผู้สนใจและผู้จำหน่ายเข้าร่วมโครงการนี้ด้วย”


อนึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจาก AEMAS Thailand ในการอบรมหลักสูตรผู้จัดการพลังงานมืออาชีพ แก่บุคลากรของทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ เท่ากับจะสามารถสร้างผู้จัดการพลังงานมืออาชีพได้กว่า 90 คน ซึ่งรวมถึงผู้จำหน่ายของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการด้วย หลังจากได้รับการอบรมผู้จัดการพลังงานและได้รับการถ่ายทอดวิธีการประยุกต์ใช้ระบบจากซีพีเอฟแล้ว จะสามารถนำระบบไปประยุกต์ใช้เองได้ตามความสมัครใจ นับว่าซีพีเอฟ ได้สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการผลักดันให้มีบริษัทต่างๆ ที่มีศักยภาพและความสามารถในการลดการใช้พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม.