เนื้อหาวันที่ : 2013-05-23 16:09:47 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 883 views

6 บริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์ ตั้ง สมาคมผู้ผลิตยางรถยนต์ไทย

6 บริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์ชั้นนำ ผนึกกำลังครั้งสำคัญ จัดตั้ง สมาคมผู้ผลิตยางรถยนต์ไทย เสริมความแข็งแกร่งอุตสาหกรรม สร้างความมั่นคงเศรษฐกิจ

มร.ชินอิจิ ซาโตะ ในฐานะนายกสมาคมผู้ผลิตยางรถยนต์ไทย กล่าวว่า อุตสาหกรรมยางรถยนต์ถือเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นรากฐานสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และเป็นอุตสาหกรรมต่อยอดให้เกิดรายได้ในภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กและเกษตรกร อาทิ การจ้างแรงงานในการผลิต ผู้ประกอบกิจการขนส่ง เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา เป็นต้น ด้วยเล็งเห็นถึงประโยชน์ ความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมยางรถยนต์ในประเทศไทย จึงเป็นที่มาของการจับมือผนึกกำลังเพื่อจัดตั้ง “สมาคมผู้ผลิตยางรถยนต์ไทย” (Thai Automobile Tyre Manufacturers Association) หรือ “TATMA”


โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้
          - ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการผลิตยางรถยนต์
          - ปลูกฝังและเสริมสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างสมาชิก
          - กำหนดและดำเนินมาตรการเชิงนโยบายในเรื่องความปลอดภัยของยางรถยนต์
          - กำหนดและดำเนินมาตรการเชิงนโยบายในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยางรถยนต์
          - ปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตและการบริโภคยางรถยนต์เพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถแข่งขันกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค
          - ส่งเสริมความร่วมมือและการติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพกับหน่วยงานราชการทั้งองค์กรภายใน ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางรถยนต์
          - จัดสัมนาหรือเผยแพร่บทความต่างๆในหัวข้อที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยางรถยนต์ โดยไม่มุ่งเน้นการแสวงรายได้
          - ให้คำแนะนำหรือความเห็นในเรื่องอุตสาหกรรมยางรถยนต์แก่องค์กรสาธารณะ สมาชิกและองค์กรอื่นๆ แต่ห้ามที่จะเกี่ยวข้องกับการเมือง

 

สมาคมผู้ผลิตยางรถยนต์ไทย” (Thai Automobile Tyre Manufacturers Association) หรือ “TATMA” จัดตั้ง ตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และอยู่ในการควบคุมดูแลของสำนักงานทะเบียนสมาคมการค้าประจำ กรุงเทพมหานคร สมาคมนี้เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร โดยมีวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวในข้างต้น และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ สมาคมนี้ได้จัดตั้งคณะทำงานขึ้น โดยคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมจากสมาชิกและ/หรือบุคคลภายนอก โดยแบ่งเป็นคณะทำงานต่างๆ ดังต่อไปนี้


          (1) คณะทำงานด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย และภาษีอากร
          (2) คณะทำงานด้านข้อมูล และสถิติ
          (3) คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม
          (4) คณะทำงานด้านความปลอดภัย
          (5) คณะทำงานด้านทรัพยากรบุคคล
          (6) คณะทำงานด้านเทคนิค (มาตรฐานของยางรถยนต์)
          (7) คณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ และการติดต่อหน่วยงานราชการ
          (8) คณะทำงานด้านอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสมาคมเห็นสมควร
          เพื่อสร้างความแข็งแกร่งแก่เศรษฐกิจของประเทศไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมยางรถยนต์ ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่เป็นพื้นฐานสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาพความร่วมมือกันของทั้ง 6 บริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ นับเป็นการเริ่มสัญญาณที่ดีถึงความร่วมมือระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐ รวมทั้งผู้บริโภค โดยหวังว่าจะสามารถขยายวงกว้างไปยัง คู่ค้า พันธมิตรบริษัทยางรถยนต์อื่นๆในประเทศไทย เพื่อก่อเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมของสมาคมฯ ได้ที่ www.tatma.org