เนื้อหาวันที่ : 2013-05-20 16:29:22 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1874 views

พพ. จัดงานสัมมนาแนวทางการพัฒนาสื่อ ไบโอแก๊สเซฟตี้

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดงานสัมมนาแนวทางการพัฒนาสื่อ ไบโอแก๊สเซฟตี้

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาแนวทางการพัฒนาสื่อ ตามโครงการรณรงค์ความปลอดภัยจากการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพ “ไบโอแก๊สเซฟตี้”  ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

งานสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นระยะเวลา 3 วัน โดยแบ่งกิจกรรมภายในงานออกเป็น 3 กิจกรรมหลักๆ ได้แก่ การบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับสถานการณ์อุบัติเหตุเกี่ยวกับก๊าซชีวภาพและการแก้ไข, ความปลอดภัยในการทำงานบริเวณพื้นที่อับอากาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจากสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมถึงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อสื่อสารคดีและแอนิเมชั่นในการจูงใจโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ จากคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีการลงพื้นที่ศึกษาดูงานระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ณ บริษัท แก่นขวัญ จำกัด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่มีความพร้อมและมีความปลอดภัยในการดำเนินงานด้านก๊าซชีวภาพสูง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เห็นและเข้าใจกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

และกิจกรรมสุดท้าย ซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก คือการทำกิจกรรมกลุ่มของผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพจาก 6 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้นำเสนอข้อมูล เสนอความคิด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และวิธีการนำเสนอในเรื่องความปลอดภัยในระบบก๊าซชีวภาพ นับว่าเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากสื่อโดยตรง เพื่อที่ทางผู้จัดโครงการฯ จะได้รวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดไปพัฒนาจัดทำสื่อสารคดีและแอนิเมชั่นให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

ก๊าซชีวภาพ เป็นพลังงานทดแทนที่ให้ประโยชน์อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยประเทศในการลดการนำเข้าก๊าซ LPG อีกด้วย แต่ในขณะเดียวกันก็มีโทษหรืออันตรายเช่นเดียวกัน หากผู้ผลิตหรือผู้ใช้ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการผลิตและการใส่ใจในเรื่องความปลอดภัย ดังนั้น การจัดงานสัมมนาแนวทางการพัฒนาสื่อ โครงการรณรงค์ความปลอดภัยจากการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพ “ไบโอแก๊สเซฟตี้” ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการเผยแพร่ข้อมูลด้านก๊าซชีวภาพ พร้อมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดการผลิตและใช้เทคโนโลยีแก๊สชีวภาพอย่างถูกต้องและความปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุการและเสียชีวิต รวมถึงเป็นการรวบรวมข้อมูลจากการสัมมนาไปประกอบใช้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป

งานสัมมนาแนวทางการพัฒนาสื่อ โครงการรณรงค์ความปลอดภัยจากการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพ “ไบโอแก๊สเซฟตี้” จะมีการจัดงานต่อเนื่องไปจนครบทุกภาค ซึ่งขณะนี้ดำเนินการจัดงานไปแล้ว 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดขอนแก่น และยังเหลืออีก 3 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา ราชบุรี และกระบี่ โดยจะเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมภายในกลางเดือนมิถุนายนนี้