เนื้อหาวันที่ : 2013-05-15 15:37:01 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1565 views

กองทุนฯ อนุมัติงบ 581.44 ล้านบาท ช่วย SMEs ดำเนินโครงการฯ ลดต้นทุนพลังงาน

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อนุมัติงบประมาณ 581.44 ล้านบาทให้ สนพ.และ พพ. ดำเนินมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs คาดช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานได้ปีละ 700 ล้านบาท

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อนุมัติงบประมาณ 581.44 ล้านบาทให้ สนพ.และ พพ. ดำเนินมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs คาดช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานได้ปีละ 700 ล้านบาท

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการหามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.56 นั้น

กระทรวงพลังงานในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลด้านพลังงานของประเทศ จึงได้จัดเตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนในการดำเนินกิจการ โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ได้เห็นชอบสนับสนุนงบประมาณจำนวน 581.44 ล้านบาท ให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ไปดำเนินมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1. “โครงการ SMEs ประหยัดไฟ ช่วยไทยลดใช้พลังงาน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สถานประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟประสิทธิภาพสูง โดยที่ประชุมฯ อนุมัติงบประมาณจำนวน 420.44 ล้านบาทให้ สนพ.ไปจัดสรรให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดำเนินโครงการดังกล่าว

2. “โครงการสนับสนุนการให้คำปรึกษาเพื่อลดต้นทุนพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรม SMEs ได้รับคำแนะนำในการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ที่โรงงานสามารถดำเนินการปรับปรุงการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพในเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ได้ด้วยตนเอง โดยเน้นมาตรการที่ไม่ต้องลงทุนหรือลงทุนน้อย และมีระยะเวลาคืนทุนสั้น ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อย่างรวดเร็ว โดย พพ. ได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ จำนวน 161 ล้านบาท ตั้งเป้าโรงงาน SMEs เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 2,000 แห่ง

การดำเนินโครงการทั้ง 2 โครงการดังกล่าว นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และช่วยบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการ SMEs แล้ว ยังช่วยสนับสนุนการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ด้วย โดยคาดว่าจะช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศลงได้ไม่น้อยกว่า 17 ktoe/ปี หรือคิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ปีละ 700 ล้านบาท” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าว