เนื้อหาวันที่ : 2013-04-30 15:16:32 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 929 views

กรมทางหลวงชนบทรับฟังความเห็นชาวลำปาง หวังเชื่อมโครงข่ายถนน

งานสำรวจและออกแบบรายละเอียด ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 11 (ช่วงลำปาง – เชียงใหม่ กม. ที่ 3+800)

กรมทางหลวงชนบท ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศ) งานสำรวจและออกแบบรายละเอียด ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 11 (ช่วงลำปาง – เชียงใหม่ กม. ที่ 3+800) – ทางหลวงหมายเลข 1 (กม. ที่ 712+300) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ห้องประชุมเวียงพนา โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีนายอภินันท์ โปราณานนท์ ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 10 เชียงใหม่ เป็นประธาน

โดยมีการนำเสนอสรุปผลการสำรวจและออกแบบรายละเอียดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบ และร่วมพิจารณาให้ข้อคิดเห็น เพื่อปรับปรุงผลการศึกษาให้ละเอียดรอบคอบ รวมถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ โดยมีผู้แทนกรมทางหลวงชนบท หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา และผู้แทนประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มากกว่า 170 คน

นายอภินันท์ โปราณานนท์ ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 10 เชียงใหม่ กล่าวว่า การผลักดันยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง ในด้านการคมนาคมขนส่ง ประการหนึ่งคือความต้องการพัฒนาจังหวัดลำปางเป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้า เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง โดยสามารถเป็นศูนย์กลางความร่วมมือการค้าการขาย และที่สำคัญคือการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 นี้แล้ว

การพัฒนาโครงข่ายถนนต่างๆให้สมบูรณ์ขึ้นในจังหวัดลำปาง กรมทางหลวงชนบท จึงมีหน้าที่ที่ต้องพัฒนาก่อสร้างถนน ปรับปรุงถนนให้สามารถสนับสนุนการขนส่งสินค้า ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งเป็นถนนเลี่ยงเมืองที่ยังเพิ่มความปลอดภัย ความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรมากขึ้นอีกด้วย”

นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลำปาง กล่าวว่า เนื่องจาก คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ได้มีมติหารือเพื่อผลักดันจังหวัดลำปางให้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้าหรือโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง พัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือทางการค้า

แต่ด้วยสภาพปัญหาของการขนส่งและจราจรในพื้นที่ของจังหวัดลำปาง ที่ถนนไม่สามารถรองรับปริมาณการจราจรได้เพียงพอในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยเฉพาะถนนพหลโยธิน มีความติดขัดบริเวณทางแยก กรมทางหลวงชนบท จึงจำเป็นต้องพัฒนาก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ซึ่งคาดว่าจะสามารถสนับสนุนการขนส่งสินค้า เลี่ยงการเดินทางเข้าเมือง เพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจรได้มากขึ้น จึงมีการศึกษาความเหมาะสม สำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการ ในถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 11 ช่วงลำปาง-เชียงใหม่ ถึง ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) รวมระยะทางประมาณ 14.0 กิโลเมตร”

นายอมร จันทรสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานออกแบบทางโลจิสติกส์ สำนักสำรวจออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า กรมทางหลวงชนบทได้ว่างจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท แม็พแอนด์แพล็น จำกัด ดำเนินงานด้านการรับฟังความคิดเห็น สำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการดังกล่าว

ที่ผ่านมามีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนได้ดำเนินการมาแล้ว 2 ครั้ง การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับประชาชนที่ผ่านมา ได้แก่ การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 หรือปฐมนิเทศ โครงการ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง มีผู้เข้าประชุม 153 คน ต่อมาจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 2 (ในระดับพื้นที่) เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธงชัย เทศบาลตำบลพิชัย และเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จำนวนผู้เข้าร่วมเกือบ 300 คน มีการระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดแนวถนนโครงการ ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลสำหรับการดำเนินงานโครงการในขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดต่อไป” นายอมรกล่าว

นายสุเชษฐ์ ดอกไม้ วิศวกรที่ปรึกษา บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด กล่าวว่า โครงการนี้จะมี เป็นงานสำรวจและออกแบบถนนตัดใหม่ รูปแบบถนนขนาด 4 ช่องจราจร แบ่งทิศทางจราจร ข้างละ 2 ช่องจราจร โดยมีขนาดเขตทางข้างละ 20.00 ม. รวมขนาดเขตทางกว้าง 40.00 เมตร รวมระยะทางประมาณ 14.00 กม.

จุดเริ่มต้นโครงการจากแยกทางหลวงหมายเลข 11 (สายลำปาง – เชียงใหม่) ช่วงประมาณ กม.ที่ 3-4 อยู่ในพื้นที่ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จากนั้นแนวเส้นทางตัดผ่านทางรถไฟบริเวณบ้านทุ่งโค้ง แนวเส้นวิ่งไปบริเวณใกล้กับสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 1039 (ลำปาง-ห้างฉัตร) ผ่านข้ามลำน้ำแม่ตุ๋ย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ตัดผ่านคลองชลประทานฮ่องกอก ตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 1157 (ลำปาง-เมืองปาน) จากนั้นแนวผ่านเข้าสู่เขตเทศบาลตำบลพิชัย ตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 1035(ลำปาง-แจ้ห่ม) ผ่านข้ามลำน้ำวัง และจุดสิ้นสุดโครงการบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) แนวสำรวจ ช่วงประมาณ กม.ที่ 711-712 อยู่ในพื้นที่ ตำบลพิชัย (เทศบาลตำบลพิชัย) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง”

ทั้งนี้ หลังจากจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครบทั้ง 3 ครั้ง และได้รับทราบความคิดเห็นจากชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว ทางโครงการฯ จะดำเนินการตามแผนที่วางไว้ คือ ทำการสำรวจออกแบบรายละเอียดถนนโครงการ และศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นต่อไป