เนื้อหาวันที่ : 2013-04-23 17:53:45 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 824 views

อีสท์วอเตอร์ จับมือ 6 ภาคี จัดตั้ง วิทยาลัยการประปา

อีสท์วอเตอร์ จับมือ 6 ภาคี จัดตั้ง “วิทยาลัยการประปา” สร้างศักยภาพบุคลากรบริหารจัดการระบบประปา

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์วอเตอร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับภาคีทั้งหก คือ การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดตั้ง วิทยาลัยการประปา  เพื่อให้ความร่วมมือ ให้ข้อมูลความรู้ทางวิชาการ และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรระหว่างกันในด้านการบริหารจัดการระบบประปา ให้มุ่งสู่ระดับสากลและประชาคมอาเซียน

นายเจริญสุข วรพรรณโสภาค รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์วอเตอร์ เปิดเผยว่า ทางอีสท์วอเตอร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกันจัดตั้ง “วิทยาลัยการประปา”  โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรระหว่างกัน ให้ความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งในระดับปฏิบัติการและการบริหารจัดการระบบประปา

การจัดตั้งวิทยาลัยการประปาเน้นการพัฒนาบุคลากรขององค์กรด้านการบริหารจัดการระบบประปา จึงได้ร่วมกันดำเนินการทางวิชาการและพัฒนาแรงงานทางด้านการจัดการระบบประปา  เน้นการสร้างองค์ความรู้และให้การสนับสนุนการศึกษาอบรมเรื่องระบบน้ำประปา  อบรมและพัฒนาบุคลากรประจำการของหน่วยงานภาคี บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนประชาชนทั่วไป

วิทยาลัยการประปา โดยแรกเริ่มเปิดสอนใน 2 หลักสูตรปริญญาตรี คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบงานประปา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เริ่มเปิดสอนรุ่นแรกปีการศึกษา 2555