เนื้อหาวันที่ : 2013-04-04 10:43:53 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 681 views

อีสท์ วอเตอร์ ประกาศชื่อสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ปฏิวัติการจัดการน้ำ

การประกวดสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยใช้แนวคิดในการนำนวัตกรรมการใช้ให้น้อยลงและลดความฟุ่มเฟือยทรัพยากรน้ำ การนำกลับมาใช้ซ้ำ และการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ หรือนวัตกรรม 3R

อีสท์  วอเตอร์ ประกาศชื่อสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ปฏิวัติการจัดการน้ำในประเทศไทย
บนเวทีประกวดนวัตกรรมการจัดการนำด้วย 3R ปี 3

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก  จำกัด  (มหาชน)  หรือ  อีสท์  วอเตอร์ โชว์ 10 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงานประกาศผลผู้ชนะ “โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการนำด้วย 3R ปี 3” การประกวดสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยใช้แนวคิดในการนำนวัตกรรมการใช้ให้น้อยลงและลดความฟุ่มเฟือยทรัพยากรน้ำ การนำกลับมาใช้ซ้ำ และการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ หรือนวัตกรรม 3R (Reduce Reuse และ Recycle) เพื่อพัฒนาประเทศไทยด้วยพลังทางความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ซึ่งจะมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

ทั้งผลงาน Household Gray water manage system ผลงาน Urinal 3Rs ผลงานระบบบำบัดน้ำเสียด้วยเครื่องจักรชีวภาพในบึงประดิษฐ์ผลงานประโยชน์สามต่อจากระบบบำบัดน้ำเสียการผลิตยางแผ่น ผลงานนวัตกรรมเครื่องซักผ้าและชักโครกประหยัดน้ำผลงาน 3R ElectroSorption ผลงานกตัญญู (รักษ์โลก) ผลงานระบบ Zero Discharge สำหรับอุตสาหกรรมย้อมผ้าขนาดย่อม ผลงานระบบซักผ้า 3R เพื่อโรงแรมสีเขียว และผลงาน  3R New Generation Filter โดยภายนอกจากมีการจัดแสดงผลงาน จำนวน 10 ผลงานยังมีกิจกรรมการประกาศผลผู้ชนะเลิศรับเกียรติบัตรและถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมทุนการศึกษา 150,000 บาท  และการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ  โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่  2 เมษายน 2556  ณ จามจุรีสแควร์ กรุงเทพฯ และได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานภายในงาน

นาย เจริญสุข วรพรรณโสภาค รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก(จำกัด) มหาชน ประธานการจัดโครงการฯ เปิดเผยว่าว่า โครงการ “ประกวดนวัตกรรมการจัดการน้ำด้วย 3R ปี 3” เป็นโครงการที่บริษัทได้จัดขึ้น เพื่อตระหนักถึงปัญหาการจัดการด้านน้ำ บริษัทจึงมีแนวคิดในการนำนวัตกรรมการใช้ให้น้อยลงและลดความฟุ่มเฟือยทรัพยากรน้ำ การนำกลับมาใช้ซ้ำ และการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ หรือนวัตกรรม 3R Reduce Reuse และ Recycle มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จึงนำไปสู่การจัดโครงการประกวดนวัตกรรม 3R ขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นปีแรกเมื่อปี 2553 ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ถือได้ว่าได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดี และในปีนี้มีนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาทั่วประเทศให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก และส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 50 ทีมโดยบริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะจัดกิจกรรมเช่นนี้เป็นประจำทุกปี และหวังว่าโครงการนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยได้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์ มีทักษะใหม่ที่สร้างสรรค์ด้านการจัดการน้ำระดับประเทศ และสามารถนำไปพัฒนาการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศได้ต่อไป

นายเจริญสุข กล่าวต่อว่า ตลอดระยะเวลาของ “โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการนำด้วย 3R ปี 3” แต่ละทีมนั้นได้แสดงความสามารถและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์กันอย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถนำมาใช้บริหารจัดการน้ำได้จริงและมีประสิทธิภาพ โดยมี 10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย จากการตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

ทีม BRAVO มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  กับผลงาน Household Gray water manage systemเป็นผลงานที่สามารถลดปริมาณการใช้น้ำในครัวเรือนได้สูงสุดกว่าร้อยละ 30 และสามารถรีไซเคิลน้ำที่ใช้แล้ว เพื่อใช้ประโยชน์จากน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทีม KMUTT GreenTech มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  กับผลงานUrinal 3Rs (โถปัสสาวะประหยัดน้ำพร้อมระบบผลิตปุ๋ย)ที่รีไซเคิลน้ำปัสสาวะ เพื่อแยกยูเรียมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และน้ำที่ผ่านการบำบัดสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยหลักการ 3Rโดยที่น้ำที่ผ่านการบำบัดสามารถนำกลับมาใช้.oกิจกรรมอื่นๆได้ เนื่องจากไม่มีเชื้อโรค

ทีม KMUTT Hydro มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับผลงาน 3R ElectroSorption (กระบวนการอิเลคโทรซอร์บชันเพื่อแยกเกลือออกจากน้ำ)ซึ่งมีการติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพการนำไฟฟ้าจำเพาะ และความเค็มของน้ำที่ผ่านการบำบัด หากน้ำที่ผ่านการบำบัดมีสภาพการนำไฟฟ้าจำเพาะ และความเค็มในเกณฑ์ที่กำหนดน้ำจะถูกนำไปเก็บไว้ในถังพัก เพื่อใช้ในการเกษตร หากน้ำที่ผ่านการบำบัดมีสภาพการนำไฟฟ้าจำเพาะ และความเค็มสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด สัณญาณเตือนจะแสดงขึ้นมาที่บริเวณเครื่อง 3R ElectroSorption

ทีม Marmoset สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกับผลงานกตัญญู (รักษ์โลก)ที่สามารถบำบัดน้ำยากัดแผ่น PCB ให้มีค่า pH เป็นกลาง ด้วยการเติม  NaOH

ทีม UTC-BIOMACHINE วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กับผลงานระบบบำบัดน้ำเสียด้วยเครื่องจักรชีวภาพในบึงประดิษฐ์ด้วยกลไกการทำงานของเครื่องจักรชีวภาพในการบำบัดน้ำเสีย น้ำเสียจากการอุปโภคบริโภคจะไหลลงสู่ตะแกรงกรอง เพื่อดักจับของแข็งแขวนลอย จากนั้นไหลตกลงสู่ถังดักไขมัน เพื่อแยกไขมันออกจากน้ำและย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำได้ด้วย

ทีม สร้างต้นทุนพลังงานชุมชนจากน้ำเสีย มหาวิทยาลัยทักษิณ กับผลงานประโยชน์สามต่อจากระบบบำบัดน้ำเสียการผลิตยางแผ่นที่สามารถบำบัดน้ำเสียในกระบวนการรีดแผ่นยางจากผลิตแผ่นยางแบบครัวเรือน และได้ก๊าซชีวภาพเป็นผลพลอยได้

ทีม 3R ซักหน้อยบ๋อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ประดิษฐ์ระบบ Zero Discharge สำหรับอุตสาหกรรมย้อมผ้าขนาดย่อม หลังจากบำบัดแล้วสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เมื่อนำถ่านแกลบออกมาตากแดดให้แห้งและนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ต่อไป

ทีมส้มซ่าส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับระบบซักผ้า 3R เพื่อโรงแรมสีเขียว ที่ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ ในการคัดแยกประเภทน้ำที่ผ่านการซักล้างในแต่ละขั้นตอนเพื่อนำมาใช้ซ้ำ หรือนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น

ทีม วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับผลงานซักโครก: นวัตกรรมเครื่องซักผ้าและชักโครกประหยัดน้ำ ที่นำน้ำจากเครื่องซักผ้ามาใช้กดชักโครกได้ แบบประหยัดน้ำขนาด 6 ลิตร มีตัวฆ่าเชื้อและดับกลิ่น สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย

ทีม Envi-Grad PSUมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับผลงาน 3R New Generation Filter ที่มีกรวดหยาบ ผงถ่าน และทรายละเอียดเป็นตัวกรองน้ำเสีย เพื่อหมุนเวียนใช้ในตู้ปลา และนำน้ำจากตู้ปลามาใช้ในระบบการรดน้ำแบบหยด

ด้านนายนิติพัฒน์ ณัฐไทธนกุล ตัวแทนนักศึกษาผู้เข้าประกวดในโครงการฯ ทีม Marmoset สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับผลงานกตัญญู เปิดเผยว่า ตนเองได้รับข่าวการประกวดโครงการนี้จากทางมหาวิทยาลัยและเห็นว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจมาก เพราะเป็นโครงการที่สามารถช่วยเหลือสังคมและประเทศได้ ซึ่งในปัจจุบัน การอนุรักษ์น้ำและทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรตระหนักถึง และควรใช้อย่างรู้คุณค่า โดยตนเองมองว่า ตนและเพื่อนจะสามารถคิดสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้บริหารจัดการน้ำได้ และคาดหวังให้สิ่งประดิษฐ์ที่ตนเองและเพื่อนทำนั้นจะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ช่วยเหลือสังคมได้ จึงมีการรวมกลุ่มกับเพื่อนและช่วยกันคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมา และตอนนี้อยู่ในช่วงการปรับปรุง พัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ให้ดีขึ้นกว่าเดิม หลังจากที่ได้ผ่านเข้ารอบมาเป็น 1 ใน 10 ทีมแล้ว โดยใช้เวลากว่า 3 เดือน ในการพัฒนาผลงาน ซึ่งหากไม่ได้รับรางวัลใด ก็ไม่เสียใจ เพราะถือว่าทำเต็มที่แล้วและได้มีโอกาสเข้าแข่งขันในโครงการฯนี้

สำหรับรางวัลในการประกวดครั้งนี้แบ่งออกเป็น 6 รางวัล ได้แก่รางวัลที่ 1 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม 3R ซักหน้อยบ๋อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ประดิษฐ์ระบบ Zero Discharge สำหรับอุตสาหกรรมย้อมผ้าขนาดย่อม หลังจากบำบัดแล้วสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เมื่อนำถ่านแกลบออกมาตากแดดให้แห้งและนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ต่อไป  รางวัลเงินสด 150,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตรและถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ

รางวัลที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ได้แก่ ทีม วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับผลงานซักโครก: นวัตกรรมเครื่องซักผ้าและชักโครกประหยัดน้ำ ที่นำน้ำจากเครื่องซักผ้ามาใช้กดชักโครกได้ แบบประหยัดน้ำขนาด 6 ลิตร มีตัวฆ่าเชื้อและดับกลิ่น สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย รางวัลเงินสด 120,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรและถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รางวัลที่ 3 รางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมส้มซ่าส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับระบบซักผ้า 3R เพื่อโรงแรมสีเขียว ที่ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ ในการคัดแยกประเภทน้ำที่ผ่านการซักล้างในแต่ละขั้นตอนเพื่อนำมาใช้ซ้ำ หรือนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น  รางวัลเงินสด 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รางวัลที่ 4 รางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม สร้างต้นทุนพลังงานชุมชนจากน้ำเสีย มหาวิทยาลัยทักษิณ กับผลงานประโยชน์สามต่อจากระบบบำบัดน้ำเสียการผลิตยางแผ่นที่สามารถบำบัดน้ำเสียในกระบวนการรีดแผ่นยางจากผลิตแผ่นยางแบบครัวเรือน และได้ก๊าซชีวภาพเป็นผลพลอยได้ รางวัลเงินสด 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รางวัลชมเชย 6 รางวัลรางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรางวัลความคิดสร้างสรรค์ 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้กิจกรรมการประกาศผลผู้ชนะเลิศใน “โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการนำด้วย 3R ปี 3” ได้จัดขึ้นวันที่ 2 เมษายน 2556 ณ จามจุรีสแควร์ กรุงเทพฯ  โดยมีประชาชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาเข้ารวมงานเป็นจำนวนมาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการฯ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ แผนกกิจการสัมพันธ์และ CSR ฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกเบอร์ โทรศัพท์ 02-272-1600 ต่อ 2412  หรือเข้าไปที่ www.eastwater.com