เนื้อหาวันที่ : 2007-06-01 15:37:01 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1737 views

ไทย ชูธงพัฒนาพลังงานทางเลือกรอบด้าน อวดเอเปค 21 ชาติที่ออสเตรเลีย

ก.พลังงาน เผยผลประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเปค 21 ชาติที่ออสเตรเลีย ไทยชูธงพัฒนาพลังงานทางเลือกรอบด้าน ส่งเสริมกลไกพัฒนาพลังงานสะอาด สู่ปัญหาโลกร้อน พร้อมชี้แจงนักลงทุนในกิจการพลังงานของไทย โดยเฉพาะการพัฒนาพลังงานทดแทน

 ก.พลังงาน เผยผลประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเปค 21 ชาติที่ออสเตรเลีย  ไทยชูธงพัฒนาพลังงานทางเลือกรอบด้าน ส่งเสริมกลไกพัฒนาพลังงานสะอาด  สู่ปัญหาโลกร้อน พร้อมชี้แจงนักลงทุนในกิจการพลังงานของไทย โดยเฉพาะการพัฒนาพลังงานทดแทน

.

นายปิยสวัสดิ์  อัมระนันทน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังเดินทางกลับจากการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีพลังงานของกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค 21 ประเทศระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2550 ที่เมืองดาร์วิน ประเทศออสเตรเลีย (8th Meeting of APEC Energy Ministers, Darwin, Australia) ว่า ที่ประชุมรัฐมนตรีพลังงานของเอเปคได้เห็นชอบร่วมกันในแถลงการณ์ร่วมดาร์วิน (Darwin Declaration of EMM8) เพื่อจะร่วมมือกันส่งเสริมการจัดหาและใช้พลังงานเชื้อเพลิงหลักจากฟอสซิล (ได้แก่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน) อย่างมั่นคง และยั่งยืน โดยจะให้ความสำคัญแก่การพัฒนาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาพลังงานสะอาด เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบรรเทาปัญหาคุณภาพอากาศ และภาวะโลกร้อน (air quality and climate change)

.

ทั้งนี้ ที่ประชุม ฯ  ยังได้หารือถึงการกระจายทางเลือกของแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า การวางมาตรการป้องกันภาวะขาดแคลนน้ำมันในยามฉุกเฉิน การพัฒนาใช้พลังงานทดแทน และการส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทแข่งขันในกิจการพลังงานให้มากขึ้นภายใต้กลไกตลาดที่เสรีและโปร่งใสในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยประเทศไทยได้แถลงจุดยืนให้กลุ่มประเทศในเอเปคร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น ในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนทั้งในภาคขนส่งและการผลิตไฟฟ้า รวมทั้งเสนอให้เอเปค มีมาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เป็นสากล อันจะเป็นการช่วยส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด และพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างสอดคล้องกัน การศึกษาและนำพลังงานทางเลือกต่างๆ ทุกชนิด มาพัฒนาใช้ประโยชน์อย่างปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อาทิ เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean coal technology) และ พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการผลิตไฟฟ้า และแก้ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gas emission) เป็นต้น

.

นายปิยสวัสดิ์  กล่าวเพิ่มว่า  ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนาตอบคำถาม (Panel Discussion) ในการประชุมของภาคธุรกิจเอกชนด้านพลังงานของเอเปค (APEC Energy Business Network)  โดยได้กล่าวให้นักลงทุนเอกชนทราบถึงนโยบายการค้าและลงทุนในกิจการพลังงานของไทยมาตรการส่งเสริมการผลิตและใช้พลังงานทดแทนในไทย และความจำเป็นที่ประเทศกำลังพัฒนาจะต้องมีการกระจายแหล่งพลังงานอย่างสมดุลเพื่อให้ราคาพลังงานมีความเหมาะสมและเป็นธรรม มีปริมาณการจัดหาพลังงานอย่างเพียงพอที่จะตอบสนองต่อความต้องการทางเศรษฐกิจของประชาชนที่เพิ่มขึ้นได้อย่างยั่งยืน

.

อนึ่งในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีพลังงานของเอเปคนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทยยังได้มีการพบและหารือข้อราชการทวิภาคี (Bilateral Meeting) เพื่อขยายความร่วมมือทางพลังงาน กับรัฐมนตรีของออสเตรเลีย และกับรัฐมนตรีของอินโดนีเซียอีกด้วย