เนื้อหาวันที่ : 2013-03-08 11:08:31 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1671 views

เรกูเลเตอร์ เดินหน้าสร้าง ปีแห่งการคุ้มครองผู้บริโภคด้านพลังงาน

ยกระดับการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานในด้านต่างๆ ให้สอดรับกับผลสำรวจความต้องการของประชาชน

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ เรกูเลเตอร์ กำหนดให้ปี 2556 เป็น “ปีแห่งการคุ้มครองผู้บริโภคด้านพลังงาน” เพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานในด้านต่างๆ ให้สอดรับกับผลสำรวจความต้องการของประชาชน ซึ่งจะดำเนินการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ที่เป็นภารกิจหนึ่งของ กกพ.

ศ.กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผย ถึงการกำหนดให้ปี 2556 เป็น “ปีแห่งการคุ้มครองผู้บริโภคด้านพลังงาน” ว่าจะเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการด้านต่างๆ เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับทั้งผู้ใช้พลังงาน และผู้ประกอบการ ที่ต้องได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านราคา ด้านมาตรฐานการให้บริการ และในด้านการแข่งขัน ซึ่งเป็นภารกิจหลักด้านหนึ่งของ กกพ.

โดย กกพ. มีคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) เป็นกลไกในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ตาม พรบ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ซึ่งจะทำหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้พลังงาน โดยกำหนดไว้ 3 ประเภท คือ ความเดือดร้อน หรือความเสียหาย จากการให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาต เช่น ไฟฟ้าตก หรือดับ การเรียกเก็บอัตราค่าบริการที่ไม่เป็นธรรม และกรณีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้พลังงานกับผู้ได้รับใบอนุญาต นอกจากนี้ คพข.ยังมีหน้าที่ให้คำปรึกษาหรือเสนอมาตรการแก้ไขปรับปรุงการให้บริการพลังงานต่อ กกพ.

ขณะที่ นายพิสิษฐ์ สุนทรีรัตน์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน กล่าวเพิ่มเติมถึงบทบาทของ คพข. ว่านอกจากจะเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว ยังสามารถเป็นเสมือนผู้แทนผู้ใช้พลังงานที่สามารถให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่องานบริการด้านพลังงานต่างๆ ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเป็นตัวแทนของ “ภาคงานกำกับ” มีการสื่อสารส่งผ่านข้อมูลด้านพลังงานไปยังประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดมิติมุมมองรอบด้านอันส่งผลให้งานด้านพลังงานดำเนินไปอย่างสมดุลและเกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนมากที่สุด

ปัจจุบันได้มีการจัดตั้ง คพข.แล้ว 13 เขตทั่วประเทศ เขตละ 11 คน รวมทั้งสิ้น 143 คน โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกจากประชาชนในแต่ละพื้นที่และนอกจากกลไกของ คพข.แล้ว ผู้ได้รับผลกระทบยังสามารถร้องเรียนมายังฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงานกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ กกพ.จะเร่งศึกษาและจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน เพื่อให้เกิดผลปฏิบัติต่อการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการศึกษา และรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้แทนผู้ใช้พลังงานรายย่อย ภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ ผู้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน ท้องถิ่น ชุมชน และประชาชน คาดว่าแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะดำเนินการแล้วเสร็จและประกาศได้ประมาณเดือนกรกฎาคม 2556นี้