เนื้อหาวันที่ : 2013-02-28 10:24:59 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2183 views

ปตท. ผนึก TSE ถือหุ้นโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กว่า 40%

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) เล็งเห็นความสำคัญของพลังงานสะอาด เข้าถือหุ้น 40% ร่วมทุนสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กับบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (TSE) ที่ถือหุ้น 60%

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) เล็งเห็นความสำคัญของพลังงานสะอาด เข้าถือหุ้น 40% ร่วมทุนสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กับบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (TSE) ที่ถือหุ้น 60%

ดร. แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และคณะผู้บริหาร บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (ทีเอสอี) หรือ Thai Solar Energy Co., Ltd (TSE) ผู้ผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ เปิดเผยว่า บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และความต้องการใช้พลังงานของประเทศ ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตตามแผนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้ดำเนินการลงทุนในโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิด PV (Photovoltaic) “โฟโต้โวเทอิค” ซึ่งเป็นการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง และได้รับการสนับสนุนเงินกู้ระยะยาวจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน 5,400 ล้านบาท ทั้งนี้มีโครงการทั้งหมด 10 โครงการ มีกำลังการผลิต 80 เมกะวัตต์ โดยมีมูลค่าลงทุนกว่า 7,000 ล้านบาท และคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้กว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี

โดยการบริหารการจัดการของ บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด จะเป็นการบริหารร่วมกัน ระหว่าง ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ และ ปตท. ทั้งสองฝ่ายจะส่งตัวแทนพนักงาน และผู้บริหาร เข้ามาบริหารงานร่วมกัน ทั้งนี้การกำหนดนโยบาย ทิศทางและแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะผ่านความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของบริษัทร่วมทุน
 
ทางด้าน ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) กล่าวว่า ทาง ปตท. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ จึงได้ร่วมลงทุนโดยการถือหุ้น 40% ใน บริษัท ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จำกัด (TSR)  ซึ่งเป็นบริษัทผู้ถือหุ้น 100% ในบริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด (SSE 1) 

การร่วมทุนในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ และสนับสนุนการขยายธุรกิจ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานทางเลือกในอนาคต และเติบโตอย่างยั่งยืน มั่นคงในระยะยาว

นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ กำลังพิจารณาถึงการระดมทุน  โดยจะนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ในอีก 12 เดือนข้างหน้า เพื่อเพิ่มทุนและรองรับการขยายโครงการพลังงานไฟฟ้าในอนาคต รวมถึงบริษัทฯ ยังได้ศึกษารูปแบบการระดมทุนอื่นอีก เช่น อินฟราสตรัคเจอร์ฟัน นอกจากนี้ บริษัทยังมีความสนใจที่จะขยายการลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนจาก พลังงานลม ไบโอแมส และหญ้าเนเปียร์ที่รัฐบาลกำลังให้การส่งเสริมอยู่อีกด้วย

ด้าน นายวิค กิจโอธาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด กล่าวว่า ในการลงทุนในครั้งนี้จะผลิตโรงโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิด PV (Photovoltaic) = โฟโต้โวเทอิค ซึ่งเป็นการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง โดยใช้เทคโนโลยี Polycrystalline (โพลีคริสตัลลีน)

ทั้งนี้บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (ทีเอสอี) ก่อตั้งขึ้นในปี 2551 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ และเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ แบบรางพาราโบลา  อีกทั้งยังได้ร่วมมือกับสถาบันพลังงานที่มีชื่อเสียงหลายประเทศทั่วโลก และผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานเพื่อพัฒนาการและสร้างพลังงานสะอาดเพื่อรองรับความต้องการในการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นภายในประเทศและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีการจัดตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าแห่งแรกที่อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี บนเนื้อที่กว่า 150 ไร่ กำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ ด้วยงบลงทุนกว่า 900 ล้านบาท จำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค