เนื้อหาวันที่ : 2013-02-20 14:05:58 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1726 views

ผอ.เนคเทค เดินหน้าบริหารองค์กรเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน

องค์กรที่มีการวางแผนที่ดี มีการปฏิบัติอย่างเต็มที่ สม่ำเสมอ ปรับความไม่รู้ให้เป็นความรู้

ผู้อำนวยการเนคเทคเผยแนวคิดการดำเนินงานภายในองค์กร โดยการกำหนดนโยบายและกระบวนการทำงานที่ส่งมอบผลงานที่ดีต่อสังคม เน้นให้บุคลากรทุกคนคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นองค์กรที่มีการวางแผนที่ดี มีการปฏิบัติอย่างเต็มที่ สม่ำเสมอ ปรับความไม่รู้ให้เป็นความรู้ จากความรู้ให้เป็นความเข้าใจ จากความเข้าใจให้เป็นการตระหนัก จากการตระหนักให้เป็นสำนึกรับผิดชอบ จากสำนึกรับผิดชอบให้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ จากธรรมเนียมปฏิบัติให้เป็นระเบียบ จากระเบียบให้เป็นวัฒนธรรมอันดีงามขององค์กร

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยถึงแนวคิดในการบริหารงานของตนเองว่า " เนคเทคได้มีการสร้างและปลูกฝังพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับบุคลากรในองค์กรในหลายเรื่อง อาทิ การอนุรักษ์พลังงาน โดยการปลูกฝังแนวคิดทางด้านการอนุรักษ์พลังงานให้แก่บุคลากรทุกคน ทั้งบุคคลากรด้านการวิจัยพัฒนา

และด้านสนับสนุนองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนแนวคิดนี้ให้อยู่ในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอน เน้นการส่วนมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานทุกคน เป็นการสร้างคุณลักษณะของบุคลากรที่ดีให้แก่องค์กร เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม พนักงานทุกคนในองค์กรจะต้องปฏิบัติงานด้วยความจริงใจ ไม่ทำกิจกรรมเพียงเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรหรือกิจกรรมที่พนักงานขององค์กรไม่ได้มีส่วนร่วมเลย หรือทำด้วยความไม่เต็มใจ แต่ต้องเป็นการร่วมกันดำเนินการโดยมีเป้าหมายร่วมกัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคม เกิดความใกล้ชิด เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน "

ผู้อำนวยการเนคเทคยังได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า "นับแต่ปี ๒๕๕๒ เนคเทคได้กำหนดนโยบายให้องค์กรแห่งนี้ เป็นองค์กรที่มีกระบวนการทำงานที่สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน เราค่อยๆปลุกฝังแนวคิดนี้ตั้งแต่บุคลากรในกลุ่มสนับสนุนงานวิจัย เช่น งานธุรการ งานอาคาร งานสนับสนุนต่างๆ จนถึงปัจจุบันแนวความคิดในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานได้กระจายเข้าไปสู่บุคลากรหลักของเนคเทคคือนักวิจัย โดยเราได้มีผลการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวในระดับที่ดีมาก เห็นได้จากการคว้าสุดยอดรางวัลด้านการจัดการพลังงานถึง ๒ ปีติดต่อกัน

โดยในปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมาเนคเทคได้รับรางวัลจากการประกวด ASEAN Energy Awards 2011 ประเภท ASEAN Best Practices for Energy Management in Large Building จาก ASEAN CENTER FOR ENERGY และ ได้รับรางวัลจากการประกวด Thailand Energy Awards 2011 ด้านการอนุรักษ์พลังงานประเภทอาคารควบคุมดีเด่น จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และตอกย้ำความสำเร็จอีกครั้งในปี ๒๕๕๕ กับ รางวัล Thailand Energy Awards 2012 ด้าน บุคลากรดีเด่นด้านพลังงาน ประเภททีมงานด้านพลังงานดีเด่น จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน โดยรางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นในด้านการอนุรักษ์พลังงาน การพัฒนาพลังงานทดแทน และเป็นการสร้างตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมส่วนรวม"

นอกจากการดำเนินนโยบายและกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานควบคู่ไปกับกระบวนการบริหารจัดการ การวิจัยพัฒนาและการทำงานภายในเนคเทคแล้ว ปัจจุบันเนคเทคยังได้รับเกียรติจากองค์กรต่างๆเดินทางมาศึกษาดูงาน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานในองค์กรของตน ซึ่งทางเนคเทคก็มีความยินดีและพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์แก่สังคม และที่สำคัญเนคเทคเองยังได้ประโยชน์จากโจทย์วิจัยที่มาจากความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่มาศึกษาดูงานด้วย