เนื้อหาวันที่ : 2013-02-12 10:02:13 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 593 views

TBEC เปิดตัวโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพครบวงจรแห่งแรกในลาว

โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพครบวงจรแห่งแรกในลาว ภายใต้โครงการ TBEC LIG Biogas Project

บริษัท ไทย ไบโอแก๊ซ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (TBEC) ผู้นำด้านธุรกิจก๊าซชีวภาพของประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ลาว-อินโดไชน่า กรุ๊ป มหาชน (LIG) แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปิดตัวโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังแบบครบวงจรแห่งแรกใน สปป.ลาว ภายใต้โครงการ TBEC LIG Biogas Project โดยได้รับเกียรติจาก นายนูลิน สินบันดิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปป. ลาว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในพิธี

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินชั้นนำในยุโรป European Development Finance Institutions (EDFI) และ Energy and Environment Partnership-Mekong (EEP Mekong) กระทรวงการต่างประเทศของฟินแลนด์ โดยใช้งบประมาณกว่า 130 ล้านบาท และสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ถึง 7 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี คิดเป็นมูลค่าทดแทนพลังงานได้ถึงปีละ 40 ล้านบาท พร้อมทั้งช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 6 หมื่นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าตันต่อปี

นายกุสตาฟ โกเดนแฮล์ม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย ไบโอแก๊ส เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวว่า “บริษัท ไทย ไบโอแก๊ซ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด มีประสบการณ์ในการดำเนินโครงการผลิตก๊าซชีวภาพและกระแสไฟฟ้าจากน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจุบันนี้ บริษัทฯ มีโครงการผลิตก๊าซชีวภาพ 7 โครงการ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกปีละ 3 โครงการ ภายใต้การดำเนินงานที่เน้นความปลอดภัย คุณภาพของการก่อสร้าง

โดยมีรางวัลต่างๆ เป็นเครื่องยืนยันคุณภาพ นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวทำให้บริษัทคู่สัญญาสามารถลดต้นทุนในการผลิต และทุ่มเทเวลาให้กับธุรกิจหลักของบริษัทโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียที่ออกจากกระบวนการผลิต รวมถึงระบบความปลอดภัยในการดำเนินโครงการผลิตก๊าซชีวภาพ นอกจากนี้ โครงการดังกล่าว ยังช่วยให้ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดกลิ่นเหม็นจากระบบบำบัดน้ำเสียเดิมของโรงงาน ปกป้องทรัพยากรน้ำ ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตของชุมชนรอบข้าง เพิ่มการจ้างงานในท้องถิ่น รวมถึงเป็นแหล่งพลังงานสะอาด และช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งโครงการผลิตก๊าซชีวภาพดังกล่าวจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ TBEC LIG นี้ ตั้งอยู่ ณ บ้านนาซอน เมืองปากงึม นครหลวงวียงจันทน์ เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัท ไทย ไบโอแก๊ซ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และบริษัท ลาว-อินโดไชน่า กรุ๊ป มหาชน แห่งสปป.ลาว ในการก่อสร้างโครงการผลิตก๊าซชีวภาพขนาดใหญ่ ด้วยเทคโนโลยีที่ครบวงจร และทันสมัยที่สุดในสปป.ลาว

ก๊าซชีวภาพ เป็นพลังงานสะอาดที่เกิดจากการนำของเสีย เช่น มูลสัตว์ น้ำเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ และน้ำเสียจากอุตสาหกรรมการเกษตร ผ่านกระบวนการทางชีววิทยา ทำให้เกิดกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียโดยแบคทีเรียหลายชนิดภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจน จนกระทั่งเปลี่ยนสภาพเป็นก๊าซชีวภาพในที่สุด

ซึ่งก๊าซชีวภาพที่ได้จะมีปริมาณก๊าซมีเทน ประมาณร้อยละ 50-70 การลงทุนผลิตก๊าซชีวภาพเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร โดยการทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิง เช่น ถ่านหิน น้ำมันเตา ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงาน รวมถึงยังสามารถลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากน้ำเสีย และยังช่วยลดการปลดปล่อยเรือนกระจก ซึ่งเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน

 นอกจากนี้ โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ TBEC LIG ยังมีศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในอนาคต