เนื้อหาวันที่ : 2013-01-07 10:31:15 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 804 views

ลงนามสัญญาก๊าซชีวภาพโรงงานอุตสาหกรรม ปี 2555

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ปี 2555

 นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบสัญญารับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน “โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ปี 2555”

สำหรับสนับสนุนเงินลงทุนก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 188 ราย สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ประมาณ 517 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี คิดเป็นมูลค่าทดแทนพลังงาน ได้ถึงปีละ 3,725 ล้านบาท ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 8,000 ตันต่อปี

ปัจจุบัน ก๊าซชีวภาพ นอกจากจะเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูง สามารถแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศได้แล้ว ยังสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากน้ำเสียหรือของเสีย และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อนได้ด้วย