เนื้อหาวันที่ : 2012-12-24 11:39:34 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1243 views

พาณิชย์ ลุยแก้ปัญหาค้าปลีกกับช่วยธุรกิจโชวห่วย

กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมนาระดมความคิดเห็น แก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่กับกลุ่มผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายรายย่อย

กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมนาระดมความคิดเห็น แก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่กับกลุ่มผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายรายย่อย ช่วยธุรกิจโชวห่วย

นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวภายหลังเปิดสัมนา "แนวทางการปฏิบัติทางการค้า สำหรับผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่และผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสินค้า" ซึ่งสำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดขึ้ึน ว่า

ได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกรายย่อยอย่างต่อเนื่อง ถึงการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรม เนื่องจากพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า(พรบ)พ.ศ.2542..ยังไม่กำหนพฤติกรรมการกระทำผิดที่ชัดเจน ซึ่งที่ผ่านมากรมการค้าภายในได้จ้างทีมที่ปรึกษา แก้ไขปัญหาการปฏิบัติทางการค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ และผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสินค้า โดยเน้นการไกล่เกลี่ยและหาแนวทางปฏิบัติร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณี

ส่วนการแก้ไข พรบ.แข่งขันการค้า พ.ศ.2542 นอกจากมีการกำหนดพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม เช่น การขายสินค้าต่ำกว่าทุน การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรมแล้ว ยังกำหนดเกณฑ์การพิจารณาผู้ประกอบธุรกิจที่มีอำนาจเหนือตลาดให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมทั้งให้ พรบ.ครอบคลุมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีการทำการค้า โดยขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และอยู่ระหว่างการนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจาณาก่อนนำเข้าสู่รัฐสภาเห็นชอบ

สำหรับการสัมนามีการระดมความเห็นการแก้ปัญหา เพื่อลดหรือยุติพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่กับกลุ่มผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายรายย่อยต่อไป