เนื้อหาวันที่ : 2012-12-24 11:13:38 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1524 views

กกพ.ประกาศรับซื้อไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน

กกพ.ออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ปริมาณรวม 5,400 เมกะวัตต์ สามารถยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียนและซื้อเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.55 – 21 ม.ค.56 นี้

นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ.ได้ออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (ไอพีพี) ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ พ.ศ. 2555 ด้วยวิธีการเปิดประมูลแข่งขัน (Bidding) โดยพิจารณาจากข้อเสนอด้านเทคนิคและด้านราคาตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด

สำหรับคุณสมบัติของผู้ผลิตไฟฟ้าที่จะยื่นข้อเสนอ จะต้องมีประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้า มีฐานะทางการเงินมั่นคง สามารถจัดหาแหล่งเงินกู้ในการดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม ไม่อนุญาตให้รัฐวิสาหกิจเข้าร่วมการยื่นข้อเสนอโดยตรง หรือร่วมกับบริษัทอื่นเพื่อยื่นข้อเสนอ สำหรับผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นบริษัท หรือ กลุ่มบริษัทที่มีรัฐวิสาหกิจถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจะสามารถเข้าร่วมการประมูลได้ เมื่อสัดส่วนการถือหุ้น และ/หรือ การควบคุมโดยรัฐวิสาหกิจไม่เกินร้อยละ 50

นายดิเรก กล่าวด้วยว่า ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ.2553-2573 (พีดีพี 2010) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 กำหนดไว้ว่า ให้รับซื้อพลังไฟฟ้าในปริมาณ 5,400 เมกะวัตต์ โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งจะเริ่มรับซื้อในช่วงจัดหาไฟฟ้า (Capacity Addition Period) ระหว่างปี พ.ศ. 2564 – 2569 ทั้งนี้ ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะขายเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีอายุสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า 25 ปี นับจากวันขายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์

ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่สนใจ สามารถยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียนและซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2556 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. และยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและด้านราคา ในวันที่ 29 เมษายน 2556

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถ Download แบบฟอร์มการลงทะเบียนซื้อเอกสาร และดูรายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นประมูล (RFP) รวมทั้ง รายละเอียดเกี่ยวกับการรับซื้อไฟฟ้าได้ทางเว็บไซต์ www.erc.or.th หรือ www.thailandpower2012.com หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2207-3599