เนื้อหาวันที่ : 2012-12-20 10:19:54 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1354 views

Green Energy Forum พลังงานสีเขียว ดุลยภาพสู่ความยั่งยืน

ปตท. ผนึกกำลังกรุงเทพธุรกิจ หาทางออกปัญหาพลังงาน จัด Green Energy Forum : พลังงานสีเขียว ดุลยภาพสู่ความยั่งยืน

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จับมือหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จัดสัมมนา “Green Energy Forum : พลังงานสีเขียว ดุลยภาพสู่ความยั่งยืน” เพื่อผลักดันและหาทางออกร่วมกันให้การแก้ปัญหาวิกฤติพลังงาน ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

นางสาวดวงกมล โชตะนา กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การขาดแคลนพลังงานยังเป็นปัญหาสำคัญของโลกและของประเทศไทย ซึ่งการนำพลังงานสีเขียว (Green energy) มาเป็นพลังงานทดแทนถือเป็นอีกหนึ่งความพยายามจากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อทางออกของปัญหาดังกล่าว โดยในประเทศไทยเองได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทน (พ.ศ.2551-2565) กำหนดให้พลังงานสีเขียวต้องมีสัดส่วนการใช้อยู่ที่ 20% ทว่าที่ผ่านมาการพัฒนาพลังงานสีเขียวยังขาดแนวทาง และทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน อีกทั้งภาคประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับ พลังงานสีเขียว

 ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า ในฐานะที่ ปตท. เป็นองค์กรพลังงานของชาติ ซึ่งมีภารกิจหลักในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันก็ต้องร่วมสร้างสมดุลระหว่างภาคธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

โรดแม็พของ ปตท. ต่อจากนี้ จึงได้ก้าวสู่การเป็น Green Company โดยเพิ่มสัดส่วนของผลิตภัณฑ์กรีนที่สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จึงร่วมมือกันจัดสัมมนา “Green Energy Forum : พลังงานสีเขียว ดุลยภาพสู่ความยั่งยืน” เพื่อสร้างการตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของพลังงานสีเขียวที่มีต่อการพัฒนาประเทศ โดยช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษ “พลังงานสีเขียว ดุลยภาพสู่ความยั่งยืน”

ตามด้วยการเปิดเวทีเสวนา “โรดแม็พ พลังงานไทยสู่พลังงานสีเขียว” โดยวิทยากรล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน ได้แก่ นายนที ทับมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำหรับช่วงบ่าย เป็นเวทีเสวนาที่น่าสนใจไม่แพ้กัน กับหัวข้อ “โอกาส ศักยภาพธุรกิจ Green Energy” ซึ่งวิทยากรที่ให้เกียรติมาร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้แก่ นายพิชัย ถิ่นสันติสุข ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายประวิทย์ ประกฤตศรี กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจพลังงานหมุนเวียน บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด นายนพพร ศุภพิพัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด และ นายวิจิตร แตงน้อย รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

“เราคาดหวังว่าเวทีนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและหาทางออกร่วมกันในการแก้ปัญหาวิกฤติพลังงาน ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนส่งเสริมให้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของพลังงาน สีเขียว ซึ่งถือเป็นภารกิจหนึ่งของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจในการขับเคลื่อนสังคมไทย” นางสาวดวงกมลกล่าว