เนื้อหาวันที่ : 2012-12-14 10:40:08 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 802 views

เปิดแผนแม่บทอุตฯยานยนต์ชู4แนวคิดโปรดักต์แชมเปี้ยน

แผนแม่บทที่ครอบคลุมการใช้พลังงานทุกรูปแบบ ทั้งเอทานอล ไบโอดีเซล รถยนต์ไฮบริด และรถยนต์พลังงานไฟฟ้า รวมถึงมีแผนจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานยานยนต์ในเมืองไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางของอาเซียน

นายปฏิมา จีระแพทย์ ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ เปิดเผยการจัดทำแผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2555-2559) ว่า แผนแม่บทฉบับล่าสุด ชูแนวคิดการผลิตรถยนต์ 4 แนวคิด ได้แก่ รถยนต์สีเขียว มุ่งเน้นการใช้พลังงานทางเลือก รถยนต์น้ำหนักเบาแต่มีมาตรฐาน เพื่อประหยัดการใช้พลังงาน รถยนต์เน้นการใช้เทคโนโลยีระบบไอที เพื่อเพิ่มความสะดวกในการขับขี่ ช่วยแก้ปัญหาการจราจร และรถยนต์ที่มีความปลอดภัยสูง ครอบคลุมยานพาหนะทุกประเภท ทั้งรถยนต์นั่ง รถจักรยานยนต์ รถขนส่ง ทั้งนี้ เตรียมเสนอต่อนายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาและประกาศใช้

นายปฏิมากล่าวว่า แนวคิดทั้ง 4 แนวถือเป็นคอนเซ็ปต์แชมเปี้ยนของแผนแม่บทที่ครอบคลุมการใช้พลังงานทุกรูปแบบ ทั้งเอทานอล ไบโอดีเซล รถยนต์ไฮบริด และรถยนต์พลังงานไฟฟ้า รวมถึงมีแผนจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานยานยนต์ในเมืองไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อผลักดันให้ตั้งศูนย์ทดสอบได้ภายในปี 2558 ใช้เงินลงทุนเบื้องต้น 8,100 ล้านบาท กำหนดเฟส 1 ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน มูลค่า 3,200 ล้านบาท เสร็จในปี 2558 ส่วนเฟส 2 เป็นสนามทดสอบผลิตภัณฑ์ หรือศูนย์การพัฒนาและวิจัย ชิ้นส่วนยานยนต์สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในอนาคต มูลค่า 4,900 ล้านบาท ยังไม่ระบุแน่ชัดว่าจะลงทุนเมื่อไร รวมถึงกำหนด 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์

คือ 1.การพัฒนาเทคโนโลยีและงานวิจัย 2.ความเป็นเลิศในด้านการพัฒนาบุคลากร 3.เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ 4.การสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีด้วยปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน 5.การสร้างสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่ดีด้วย การบูรณาการนโยบายภาครัฐ โดยจะเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับนโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์แห่งชาติ (กยช.) ตั้งความคาดหวังให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต ยานยนต์ที่สำคัญของโลก

 

ภาพ : euaustralia.com