เนื้อหาวันที่ : 2007-05-24 09:57:31 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1378 views

สัมมนาบทบาทมาตรวิทยากับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จะจัดการสัมมนาวิชาการเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของมาตรวิทยาที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศ

.
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)  จะจัดการสัมมนาวิชาการเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของมาตรวิทยาที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศ
.

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)  จะจัดการสัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสวันมาตรวิทยาโลกและวันสถาปนาครบ 9 ปี ของสถาบัน  ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2550  ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องแมจิก 2  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของมาตรวิทยาที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานในวาระที่สถาบันฯ   ได้ดำเนินงานด้านมาตรวิทยาครบรอบ 9 ปี

.

การสัมมนาครั้งนี้ได้ รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นวิทยากร ได้แก่   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กรมควบคุมมลพิษ  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด  บริษัทบางกอกออนโคเสริฟ จำกัด และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ซึ่งผู้เข้ารับการสัมมนาจะ ได้รับทราบทั้งข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรวิทยา ระบบทดสอบวิเคราะห์ และระบบคุณภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

.

ผู้สนใจสามารถสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่  ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โทรศัพท์  0 2577 5100  ต่อ  4226-8  สมัครด่วนรับจำนวนจำกัด