เนื้อหาวันที่ : 2012-12-06 12:09:00 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1647 views

สสว.จับเข่ารัฐ-เอกชนตั้งงบ3,000ล.ส่งแผนปฏิบัติการ57เข้าครม

สสว.ชงของบฯ 3,000 ล้าน เร่งมือทำแผนปฏิบัติการปี'57 ระดมสมองหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้กฎระเบียบล้าหลัง

สสว.ชงของบฯ 3,000 ล้าน เร่งมือทำแผนปฏิบัติการปี'57 ระดมสมองหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้กฎระเบียบล้าหลัง ตั้งระบบพี่เลี้ยงรายใหญ่ช่วยรายย่อมมุ่งเพิ่มศักยภาพ-ปิดจุดบอด "เอสเอ็มอี" วอนภาครัฐยื่นมือช่วยลดต้นทุนค่าแรงโลจิสติกส์ รับมือเออีซี คาดเสนอบอร์ดบริหารและบอร์ดส่งเสริมฯได้ภายในมกราคมปีหน้า

 ดร.อิสรา ภูมาศ ที่ปรึกษาสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ผู้กำกับดูแลกลุ่มงานแผนยุทธศาสตร์และนโยบายของ สสว. กล่าวว่า หลังจากที่ สสว.ได้จัดทำแผนส่งเสริมเอสเอ็มอี แผน 3 ปี (2555-2559) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบไปแล้ว ขณะนี้ สสว.อยู่ระหว่างการทำแผนปฏิบัติการสำหรับปี 2557 ซึ่งได้ขอเงินงบประมาณไป 3,000 ล้านบาท โดยได้จัดประชุมชี้แจงให้หน่วยงานของภาครัฐ ราชการ เอกชน และวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเข้ามารับฟัง และร่วมทำแผนปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ กรอบยุทธศาสตร์ปี 2557 มี 4 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1.สนับสนุนปัจจัยให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย 2.เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย 3.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เติบโตอย่างสมดุลตามศักยภาพของพื้นที่ และ 4.เสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ดร.อิสรากล่าวต่อไปว่า กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการบูรณาการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเขียนโครงการและทำงานร่วมกันได้ และ สสว.พบว่ามีปัญหาหลายอย่างที่ หน่วยงานราชการจะต้องทำเป็นโครงการขึ้นมา เช่น ปัญหาของเอสเอ็มอีที่ไม่สามารถเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ เพราะเงื่อนไขและกฎระเบียบมากเกินไป และเป็นระเบียบที่ใช้มานานกว่า 10 ปี ขณะเดียวกัน สสว.ได้กระตุ้นให้ภาครัฐและหน่วยงาน ต่าง ๆ ให้แก้ไขเงื่อนไขดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ซึ่งจะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะทำให้เอสเอ็มอีเกิดการพัฒนาและสร้างรายได้

ส่วนปัญหาเรื่องค่าแรง ที่ประชุมมีการนำเสนอการแก้ปัญหาด้วยระบบพี่เลี้ยงเพื่อแก้ไขเรื่องศักยภาพ คือ การให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยงให้เอสเอ็มอีขนาดย่อม ขณะเดียวกันภาครัฐก็จะต้องมีโครงการเข้ามาช่วย เพื่อลดต้นทุนเรื่องโลจิสติกส์ และส่งเสริมให้มีการย้ายฐานการผลิต

นอกจากนี้ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี สสว.ได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการวางแนวทางในการพัฒนาแรงงานให้มีความชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มงานแฮนด์เมด งานหัตถกรรม ด้วยการจัดอบรมตามระดับ เช่น ระดับเพิ่งเริ่มต้นธุรกิจ หรือระดับที่กำลังเติบโต เป็นต้น

"ภายในวันที่ 14 ธันวาคมนี้ สสว.จะนำเอาโครงการต่าง ๆ จากหน่วยงานพันธมิตรมาสังเคราะห์อีกรอบ เพื่อดูว่าโครงการใดมีความซ้ำซ้อน หรือสามารถ ที่จะขยายให้ใหญ่ขึ้นได้ คาดว่าโครงการ จะแล้วเสร็จและเตรียมเสนอผ่านบอร์ดบริหารและบอร์ดส่งเสริมฯได้ภายในเดือนมกราคม 2556 เพื่อนำเสนอสำนักงบประมาณต่อไป" ดร.อิสรากล่าว