เนื้อหาวันที่ : 2012-11-27 09:53:47 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2649 views

อุตสาหกรรม มุ่งสู่ อุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน

มุ่งเน้นในการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เติบโต และพัฒนาอย่างยั่งยืน

กระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม   มุ่งเน้นในการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เติบโต และพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้เริ่มโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) โดยผนึกกำลังกับทุกหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันเครือข่าย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ส่งเสริมให้สถานประกอบการทั่วประเทศใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวใน 5 ระดับ ได้แก่

ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) คือความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีการสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน

ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) คือการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้

ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)  คือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม  ประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับและการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ

ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือการที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในทุกด้านของการประกอบกิจการจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

ระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) คือการแสดงถึงการขยายเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทานสีเขียวโดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย

ปัจจุบันได้มีการออกใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวให้ผู้ประกอบการไปแล้วทั้งหมด 3,050 ราย ประกอบด้วย ระดับที่ 1 จำนวน 1,519 ราย ระดับที่ 2 จำนวน 570 ราย และระดับที่ 3 จำนวน 961 ราย  รวมใบรับรองที่ออกไปแล้ว 3,050 ราย นอกจากนี้มีสถานประกอบการที่สมัครเข้ารับการประเมินระดับที่ 4 จำนวน 60 ราย และรอรับการประเมินระดับที่ 5 จำนวน 6 ราย กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการและประชาชนอย่างแท้จริง