เนื้อหาวันที่ : 2012-11-23 11:33:36 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1745 views

รมว.วท.แถลง 5 แผนยุทธศาสตร์ด้านนาโนเทคโนโลยี หวังความเป็นผู้นำของอาเซียน

นาโนเทคโนโลยีมีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึงด้านกิจกรรม เครื่องจักรกล และเทคโนโลยีโลหะการ

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ เมทัลเล็กซ์ นาโน ฟอรัม 2012 ภายใต้แนวคิด “The New Cutting-edge of High Precision Manufacturing Industries” พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “From Plan to Practice: Nanotechnology for the Benefits of Thailand and Mankind” ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำนาโนเทคโนโลยีมาปรับใช้กับอุตสาหกรรมโลหะการ ความก้าวหน้าทางด้านงานวิจัยนวัตกรรมใหม่ และกรณีศึกษาที่มีผลกระทบต่อวงการอุตสาหกรรม ทั้งนี้ นาโนเทคโนโลยีมีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ ในด้านกิจกรรม เครื่องจักรกล และเทคโนโลยีโลหะการและการดำเนินงานของ Metalex สอดคล้องกับนโยบายการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาความรู้ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโนของประเทศไทย กับการผลักดันการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของไทยให้สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมโลก โดยเฉพาะการเป็นผู้นำใน Asean Economic Community: AEC 2015 โดยประเทศไทยเป็นผู้นำในเรื่องอุตสาหกรรมการผลิตแบบโลหะการ และในปัจจุบันนาโนเทคโนโลยีกำลังมีบทบาทมากขึ้นเรื่อง ๆ โดยเฉพาะเครื่องจักร เครื่องกลที่มีความแม่นยำสูงมาก (High-precision Machinery) การพัฒนาและใช้วัสดุชนิดใหม่ ๆ ที่มีคุณสมบัติสูงขึ้น (New Functional Nanomaterials)

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการที่จะส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งในอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร เพื่อให้สังคมในระดับรากหญ้าอยู่ดีกินดี โดยมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นส่วนขับเคลื่อนที่สำคัญให้กับสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งนี้ นาโนเทคโนโลยีก็เป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่มีความสำคัญและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง และเข้าไปแทรกซึมอยู่ในทุก ๆ ศาสตร์ เช่น การเกษตร โภชนาการ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมสิ่งทอ เช่น การใช้นาโนเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ อาทิ ผ้าไหมกันน้ำและแบคทีเรีย ระบบการจัดส่งสำหรับวิตามินและเครื่องสำอาง บรรจุภัณฑ์สำหรับยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ เป็นต้น ซึ่งจากความสำคัญดังกล่าว จึงทำให้มีการจัดทำนโยบายนาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (2012-2021) ที่ผ่านการอนุมัติ จากมติ ครม.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการแข่งขันระดับชาติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประเทศไทยกลายเป็นผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้มน 5 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 1.คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ทางการแพทย์และสาธารณสุข 2.การพัฒนาวัสดุและผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรและการผลิต 3.ความมั่นคงด้านพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านนาโนเทคโนโลยี และ 5.ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ

นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เตรียมที่จะผลักดันงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเป็น 1% ของ GDP ประมาณ 1,200 ล้านบาท ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โดยต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ผ่านกลไกของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการคลังในการสร้างแรงจูงใจลดดอกเบี้ยและลดหย่อนภาษี 300% ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีค่าใช้จ่ายในงานวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ผ่านกลไกนี้อย่างทั่วถึง นายวรวัจน์ กล่าว