เนื้อหาวันที่ : 2012-11-13 15:50:04 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 599 views

ก.คมนาคมเร่งเชื่อมขนส่งเหนือตอนล่าง

กระทรวงคมนาคมเร่งผลักดันแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนส่งภาคเหนือตอนล่าง มองเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเติบโตดี พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจประชาชนต่อแผนการลงทุนของชาติ

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงโครงการสร้างการรับรู้และร่วมรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชนต่อแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง ปี 2556-2563 ว่ากระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนลงทุนพัฒนาโครสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งวงเงิน 2 ล้านล้านบาท เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางสำหรับเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานสนับสนุนยุทธศาสตร์การวางรากฐาน สร้างอนาคตประเทศระยะยาว โดยแผนดังกล่าวครอบคลุมทั้งการขนส่งทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาสเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอีก 10-15 ปี ข้างหน้า

ทั้งนี้ โครงสร้างขั้นพื้นฐานดังกล่าวจะส่งผลดีต่อการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ และมีผลกระทบต่อประชาชนทุกภาคส่วน ดังนั้นการดำเนินงานตามแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจึงจำเป็นต้องสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม และสร้างความตื่นตัวของประชาชนในพื้นที่ เพื่อยกระดับความสนใจของประชาชนต่อแผนการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนต่อแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาค

นางสร้อยทิพย์กล่าวด้วยว่า รัฐบาลและกระทรวงคมนาคมได้เห็นความสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ประกอบกับ จ.พิษณุโลก เป็นจังหวัดที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่างที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจและการท่องเทียว รวมทั้งเป็นเส้นทางสำคัญในการเดินทางไปสู่ภาคเหนือตอนบนรัฐบาลและกระทรวงจึงพยายามผลักดันโครงการที่สำคัญต่างๆ ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม เช่น โครงการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี สายบางใหญ่-นครปฐม-กาญจนบุรี และสายบางปะอิน-นครสวรรค์ เป็นต้น

"รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานต่างๆ ของกระทรวงคมนาคมอย่างมาก เพื่อให้รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งรองรับการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558" นางสร้อยทิพย์กล่าว