เนื้อหาวันที่ : 2012-11-13 09:59:48 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 623 views

นิด้าโพลเผยผลสำรวจ ประธานาธิบดีโอบามา กับ ประเทศไทย

โอบามาจะไม่เพิ่มบทบาททางทหารของสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยเพื่อสกัดอิทธิพลของประเทศจีน

 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ประธานาธิบดีโอบามา กับ ประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2555 จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,247 หน่วยตัวอย่าง กระจายทุกภูมิภาค ทุกระดับการศึกษาและกลุ่มอาชีพ

เกี่ยวกับบทบาทของประธานาธิบดีบารัก โอบามา สมัย ที่สองกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย จีน และสหรัฐอเมริกา จากการสำรวจพบว่า ประชาชน ร้อยละ 30.31 เชื่อว่าบารัก โอบามาจะไม่เพิ่มบทบาททางทหารของสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยเพื่อสกัดอิทธิพลของประเทศจีน

เพราะด้วยลักษณะนิสัยของโอบามา น่าจะใช้การประนีประนอมมากกว่าวิธีการที่รุนแรง และสร้างสันติภาพ รวมถึงสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยภายในประเทศเป็นหลัก แต่ประชาชนอีกร้อยละ 26.54 เชื่อว่า โอบามาจะเพิ่มบทบาททางทหารของสหรัฐอเมริกาในไทยเพื่อสกัดอิทธิพลของประเทศจีน

เพราะทั้งสองประเทศ ต่างก็เป็นประเทศมหาอำนาจที่มีอิทธิพลสูง และสหรัฐอเมริกาไม่ต้องการให้จีนเหนือกว่า และหากมีการเพิ่มบทบาทดังกล่าว ประชาชน ร้อยละ 36.09 ระบุว่าจะส่งผลเสียต่อประเทศไทย เพราะอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน ในขณะที่ประชาชน ร้อยละ 27.35 ระบุว่าจะส่งผลดีต่อประเทศไทย เพราะประเทศไทยจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการทหารที่ทันสมัยมากขึ้น

นอกจากนี้ ประชาชน ร้อยละ 30.55 มีความคาดหวังว่าสหรัฐอเมริกาจะเพิ่มการลงทุนในประเทศไทยในระดับปานกลาง เพราะ ประเทศไทยถือว่ามีความน่าลงทุนเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง และร้อยละ 11.79 มีความคาดหวังในระดับมาก เพราะ เชื่อมั่นในการบริหารประเทศของรัฐบาลไทย และไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐอเมริกาอยู่แล้ว

สำหรับเรื่องบทบาทของประเทศไทยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน-สหรัฐอเมริกา นั้น ประชาชน ร้อยละ 60.95 ระบุว่าไทยควรเป็นกลางไม่เข้าข้างจีนหรือสหรัฐอเมริกาในทุกๆ กรณี รองลงมา ร้อยละ 22.69 ระบุว่า ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าเข้าข้างไหนจะเป็นประโยชน์ต่อไทย