เนื้อหาวันที่ : 2012-11-02 10:50:33 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1033 views

ปตท. เปิดตัวโครงการต้นแบบ Zero Waste ในสถานีบริการน้ำมัน

ปตท. เปิดตัวโครงการต้นแบบ Zero Waste ในสถานีบริการน้ำมันแห่งแรกในประเทศไทย

เมื่อบ่ายวันที่ 30 ต.ค. 55 นายสรัญ รังคสิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์(Zero Waste)” ณ สถานีบริการ ปตท. สาขาสระบุรี เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก จากการขนถ่ายขยะและการบริหารจัดการขยะ ณ แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพโดยสร้างศูนย์ปฏิบัติการและศูนย์เรียนรู้ในการจัดการขยะเหลือศูนย์ในสถานีบริการน้ำมัน ที่สามารถนำขยะทุกประเภทมาใช้ประโยชน์ได้อย่างครบถ้วนก่อให้เกิดรายได้จากการจัดการขยะผู้ใช้บริการหรือชุมชนโดยรอบสามารถเข้ามาศึกษานำกลับไปประยุกต์ใช้ในบ้านเรือน

นายสรัญ เปิดเผยว่า โครงการต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์นี้ เป็นหนึ่งในภารกิจสีเขียวของธุรกิจน้ำมัน ตามเป้าหมาย Green Roadmap ของ กลุ่ม ปตท. ที่มุ่งใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้สังคมไทยเกิดวิถีการบริโภคอย่างรู้คุณค่าและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต รวมถึงลดการปล่อยของเสียด้วยเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานทัดเทียมระดับสากล ซึ่งโครงการต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ ณ สถานีบริการน้ำมัน จะตอบโจทย์ภารกิจดังกล่าวของกลุ่ม ปตท. ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ปตท. จะมีการขยายผลโครงการสถานีบริการน้ำมันลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนโครงการ Zero Waste และโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย Solar Cell

“สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สระบุรีแห่งนี้จะเป็นต้นแบบขององค์ความรู้ด้านการจัดการขยะเหลือศูนย์ ถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการ ให้กับชุมชน รวมถึงผู้ที่เข้ามาใช้บริการ และขยายผลออกไปในวงกว้าง นำไปสู่การร่วมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคาร์บอนต่ำ หรือ Low Carbon Society” นายสรัญกล่าว

สำหรับงานเปิดตัวโครงการในวันนี้ ยังมีการเยี่ยมชมและสาธิตการนำขยะของสถานีบริการมาผ่านกระบวนการชีวภาพเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยและน้ำยาเอนกประสงค์ ซึ่งสามารถนำมาใช้งานภายในสถานีบริการ รวมถึงชมการนำกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) มาใช้ในร้าน Cafe Amazon อีกด้วย นับเป็นความตั้งมั่นของ ปตท. ที่พร้อมจะเป็นขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคมให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน อย่างเกื้อกูลและยั่งยืน