เนื้อหาวันที่ : 2012-10-29 08:58:48 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 944 views

ปตท. จัดกิจกรรม เยาวชน อาสา พัฒนาพลังงานชุมชน

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ ปตท. จัดกิจกรรม เยาวชน อาสา พัฒนาพลังงานชุมชน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน จับมือ ปตท. จัดโครงการ “เยาวชน อาสา พัฒนาพลังงานชุมชน” ปลูกจิตสำนึกเยาวชน ให้รู้จักใช้พลังงานทดแทนตามแนวพระราชดำริ โดยจัดสร้างศูนย์ต้นแบบ พลังงานทดแทนแบบผสมผสาน ด้วยการนำเยาวชนนิสิตนักศึกษา ที่มีความรู้ ความสามารถซึ่งผ่านการคัดเลือก ลงปฏิบัติงานจริงร่วมกับชาวชุมชนในพื้นที่เพื่อร่วมสร้างแหล่งพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน ในระยะเวลา 3 เดือน ด้วยมูลค่าก่อสร้างกว่า 300,000 บาท พร้อมส่งมอบโครงการต่อให้กับชุมชน ไว้พัฒนาต่อไป

นายประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 85 พรรษา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน จัดโครงการ “เยาวชน อาสา พัฒนาพลังงานชุมชน” เพื่อเป็นการ เฉลิมพระเกียรติด้านพลังงานทดแทน และเผยแพร่พระอัจฉริยะภาพด้านพลังงานที่พระองค์ได้ทรงวางรากฐานไว้ให้ และได้น้อมนำแนวพระราชดำริ มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ พลังงานของประเทศ

โดยเฉพาะเรื่องพลังงานทดแทน เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้ออำนวยต่อการนำพลังงานทดแทนมาใช้แทนพลังงานหลักอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น น้ำมัน แก๊ส และถ่านหิน ที่นับวันจะหายากขึ้น และยังส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตามลำดับ

โครงการ “เยาวชน อาสา พัฒนาพลังงาน” เป็นการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองทั้งจากในและนอกประเทศ และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างเยาวชน และชุมชน ให้สามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพึ่งพาตนเอง สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง”

นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า สำหรับการเข้าร่วมโครงการ จะมีการคัดเลือกจากเยาวชนนิสิตนักศึกษา ที่มีความรู้ ความสามารถ มาร่วมปฏิบัติงานจริงกับชุมชนในพื้นที่ โดยสร้างแหล่งพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน ที่ใช้พลังงานทดแทนมากกว่า 1 ประเภท อาทิ พลังงานชีวมวล พลังงานน้ำ พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ มาสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน ภายใต้งบประมาณ 300,000 บาท พร้อมทั้งต้องเผยแพร่ความเคลื่อนไหวของโครงการผ่านช่องทาง Social Network ทั้งเฟซบุ๊ค และในเว็ปไซด์ต่างๆ

ทั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มนักเรียน ระดับอุดมศึกษา 2.กลุ่มประชาชนในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย อายุ 13 - 55 ปี และ 3.กลุ่มบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เมื่อในวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีการเปิดตัวทีมเยาวชนอาสาที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ พร้อมโชว์แผนงานที่จะลงพื้นที่ ในการสร้างแหล่งพลังงานทดแทนแบบผสมผสานให้แก่ชุมชนพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ทีม “คน-ป่าต้นน้ำ” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก โดยทีมชนะเลิศจะเริ่มลงมือปฏิบัติแผนงานจริง ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2555

ซึ่งการลงพื้นที่สร้างผลงาน ของทีมเยาวชนอาสา จะมีทีมที่ปรึกษาโครงการ (Coaching Team) และสมาชิกในชุมชน ให้ความช่วยเหลือสนันสนุน ดูแลความเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน จนสำเร็จลุล่วงตามแผน ภายในระยะเวลา 3 เดือน และหลังจากทีมเยาวชนทำการสร้างผลงานเสร็จเรียบร้อย จะมีการส่งมอบแผนงานให้แก่ชุมชนเพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์ อย่างจริงจังต่อไป