เนื้อหาวันที่ : 2012-10-19 15:29:06 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 845 views

คมนาคม ดันแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในภาคตะวันออก

กระทรวงคมนาคมผลักดันแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคตะวันออก

กระทรวงคมนาคมจัดเสวนาเพื่อสร้างการรับรู้และร่วมรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชนต่อแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๓ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม สำรวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และมีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ รวมทั้งนำผลที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสของโครงการต่างๆ ตามแผนการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ

นายสุรเชษฐ์ ชัยโกศล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และพลตำรวจเอก วิเชียร  พจน์โพธิ์ศรี ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการเสวนา “โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และร่วมรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชนต่อแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งพ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๓” ผู้เสวนา อาทิเช่น ผู้แทนจากกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมเจ้าท่า การรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา และการบรรยายหัวข้อ การจัดทำแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๓ โดยผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด นักวิชาการ ผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้เข้าร่วมเสวนาจากภาครัฐและเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มากกว่า ๕๐๐ คน ในวันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น A โรงแรมแอมบาสเดอร์ จังหวัดชลบุรี

การเสวนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และสำรวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนต่อแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ เพื่อให้ประชาชนให้ความร่วมมือต่อการดำเนินงานตามแผนการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของประเทศ และจัดทำรายงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่อไป

นายสุรเชษฐ์ ชัยโกศล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานต่างๆ  ของกระทรวงคมนาคม เช่น การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง เร่งรัดโครงการรถไฟฟ้า ๑๐ สายทาง โดยเก็บค่าบริการ ๒๐ บาทตลอดสาย พัฒนาการขนส่งทางน้ำและกิจการพาณิชยนาวี และพัฒนา  ท่าอากาศยานสากล ท่าอากาศยานภูมิภาค และอุตสาหกรรมการบินของไทย พร้อมทั้งรองรับการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ กระทรวงคมนาคมจึงได้จัดทำแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ วงเงินลงทุน ๒ ล้านล้านบาท เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางสำหรับเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานสนับสนุนยุทธศาสตร์การวางรากฐาน สร้างอนาคตประเทศในระยะยาว

 โดยแผนลงทุนดังกล่าวครอบคลุมทั้งการขนส่งทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอีก ๑๐ – ๑๕ ปีข้างหน้า อันส่งผลดีต่อการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ซึ่งแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานฯ ดังกล่าวเป็นโครงการระยะยาวที่มีผลกระทบต่อประชาชนในทุกภาคส่วน ดังนั้น การดำเนินงานตามแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ จึงจำเป็นต้องสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม และสร้างความตื่นตัวของประชาชนในพื้นที่ เพื่อยกระดับความสนใจของประชาชนต่อแผนการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และมีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนต่อแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาค

พลตำรวจเอก วิเชียร  พจน์โพธิ์ศรี ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การจัดเสวนาฯ ที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออก เนื่องจากกระทรวงฯ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ จึงจำเป็นต้องผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่งและสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออก อันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น การปรับปรุงทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๐๔  (มีนบุรี – ฉะเชิงเทรา),  ทางหลวงวงแหวนรอบนอก กทม. รอบที่ ๓, โครงการก่อสร้างทางคู่ สายฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย,  โครงการระบบรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) ต่อจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ชลบุรี – พัทยา – ระยอง, โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ ๓, ศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง, โครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย เป็นต้น