เนื้อหาวันที่ : 2012-10-17 10:37:15 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 893 views

ยุทธศาสตร์กำกับกิจการพลังงาน ปี 56-60 ใน 4 ยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556 -2560) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์

นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ และเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ เรื่องแผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556-2560 และผลการดำเนินงานการจัดเก็บรายได้ และการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รวมทั้งเห็นชอบแผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

โดยในแผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556 — 2560) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์สำคัญ คือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการพลังงานอย่างมีมาตรฐาน เป็นธรรมและเชื่อถือได้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมกิจการพลังงานให้มีประสิทธิภาพและเสริมสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 คุ้มครองสิทธิของผู้ใช้พลังงานและผู้มีส่วนได้เสียตามมติในงานกำกับกิจการพลังงาน และ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ส่วนผลการดำเนินงานการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2555 มีผลสำเร็จการดำเนินงานที่สำคัญ 3 ด้าน ดังนี้
1. กำกับการประกอบกิจการพลังงานให้มีมาตรฐานความปลอดภัยทั้งด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ใช้พลังงาน และ
3. ปรับปรุงกระบวนการดำเนินการกำกับกิจการพลังงานและการบริหารงานองค์กรตามเกณฑ์ PMQA

ทั้งนี้ การจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2555  กกพ.ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ55 อย่างครบถ้วน ตลอดจนสามารถจัดเก็บรายได้และเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 ต.ค.54

ส่วนแผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ 56 มีเป้าหมายพัฒนาหลักการและแนวทางการกำกับกิจการพลังงานให้เป็นสากลและทันสมัยรวมถึงการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้
1.เสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการพลังงานอย่างมีมาตรฐาน เป็นธรรมและเชื่อถือได้
2.ส่งเสริมกิจการพลังงานให้มีประสิทธิภาพและเสริมสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม
3.คุ้มครองสิทธิของผู้ใช้พลังงานและผู้มีส่วนได้เสียตามมิติงานกำกับกิจการพลังงานและ
4. พัฒนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ