เนื้อหาวันที่ : 2012-10-12 19:29:55 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1359 views

พพ. ชื่นชมความสำเร็จ เจ้าของรางวัล Thailand Energy Awards 2012

พพ. นำคณะสื่อมวลชน ชื่นชมความสำเร็จ เจ้าของรางวัล Thailand Energy Awards 2012

พพ. นำคณะสื่อมวลชน ชื่นชมความสำเร็จ เจ้าของรางวัล Thailand Energy Awards 2012 บริษัท พิทักษ์ปาล์มออยล์ จำกัด’ เปลี่ยนน้ำเสียจากโรงงานผลิตเป็นก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตไฟฟ้า และ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา ผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานสู่ชุมชน

นายทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า การนำคณะผู้บริหารของ พพ. และสื่อมวลชนชื่นชมความสำเร็จของสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2012 เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนให้กับสถานประกอบการ โรงงาน อาคาร บุคลากร สมาคม องค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงาน และมีการนำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสู่สายตาสาธารณชน

 โดยนายทวารัฐ กล่าวต่อว่า บริษัท พิทักษ์ปาล์มออยล์ จำกัด เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid) จากโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน และยังเป็นตัวแทนจากผู้ชนะการประกวด Thailand Energy Awards 2012 เข้าชิงชัยในระดับ ภูมิภาคอาเซียน และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ASEAN Energy Awards 2012 มาครองได้เป็นผลสำเร็จ โดย บริษัทฯ ได้เล็งเห็นประโยชน์ที่จะได้รับทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและด้านพลังงาน

โดยการบำบัดน้ำเสียจากการสกัดน้ำมันปาล์ม ผลิตเป็นก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตไฟฟ้าและขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศประสิทธิภาพสูง 2 เทคโนโลยีบำบัดต่อเนื่องกันคือ ASBR (Anaerobic Sequencing Batch Reactor) และ UASB (Upflow Anaerobic Sludg Blanket) โดยเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาโดยทีมวิศวกรไทย นำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการลดซีโอดีและ เพิ่มปริมาณการผลิตก๊าซชีวภาพให้ได้มากที่สุด โดยสามารถลด COD ได้มากกว่า 95% ลดไขมันได้มากกว่า 98% ลดสารแขวนลอย ได้มากกว่า 95% และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 22,505 ตันCO2/ปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการขึ้นทะเบียน CDM ที่หน่วยงาน UNFCCC ภายใต้สนธิสัญญา KP-1 ซึ่งปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของโครงการสามารถขายให้กับสหภาพยุโรปตลาดที่มีความต้องการที่จะซื้อ Carbon Credit และยังได้รับการสนับสนุน จากภาครัฐ โดยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรและการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เงินสนับสนุน (แบบให้เปล่า) จากกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงอัตราผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) ร้อยละ 20 จากส่วนเพิ่มรับซื้อไฟฟ้า (Adder) ของ กฟภ.ระยะเวลาคืนทุน 4.28 ปี

ในขณะที่ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา มุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ทั้งเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนประดิษฐ์ผลงานผ่านโครงงานต่างๆ อาทิ โครงงานแก๊สชีวภาพ Biogass เป็นกระบวนการหมักและการเกิดแก๊สชีวภาพจากเศษอาหาร โดยนำแก๊สที่ได้มาเป็นพลังงานทดแทนภายในโรงเรียน

 โครงงานออกกำลังกายได้ไฟฟ้า Exercise for light เพื่อนำพลังงานจากการปั่นจักรยานมาเป็นพลังงานทดแทนในการสูบน้ำเพื่อรดในแปลงผักของโรงเรียน โครงการ น้ำคือชีวิตผลิตไฟฟ้า Water is light เพื่อพัฒนาและสร้างเครื่องต้นแบบของกันหันน้ำผลิตกระแสไฟฟ้าภายในโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ผลงานผ่านโครงการต่างๆ ดังกล่าว นอกจากเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียนแล้ว ยังมีส่วนสนับสนุนความร่วมมือในชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น ระหว่างโรงเรียน บ้าน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรทางศาสนา รวมถึงสถาบันทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ สู่ชุมชนอีกด้วย นายทวารัฐกล่าว

ทั้งนี้ การประกวด Thailand Energy Awards 2012 มีผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดทั้งสิ้น 56 รางวัล จากผลงาน ผู้ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 248 ผลงาน ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 12 ตุลาคม 2555 โดยท่านนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้เกียรติเป็นผู้มอบโล่รางวัล