เนื้อหาวันที่ : 2012-10-12 11:06:42 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 980 views

ก.คมนาคมเร่งผลักโครงสร้างพื้นฐานลงสู่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก

กระทรวงคมนาคมผลักดันแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคใต้ฝั่งตะวันออก

กระทรวงคมนาคมจัดเสวนาเพื่อสร้างการรับรู้และร่วมรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชนต่อแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ. 2556-2563 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม สำรวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และมีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ รวมทั้งนำผลที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสของโครงการต่างๆ ตามแผนการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ

นายสุรเชษฐ์ ชัยโกศล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการเสวนา “โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และร่วมรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชนต่อแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ. 2556-2563” ผู้เสวนา อาทิเช่น ผู้แทนจากกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมเจ้าท่า การรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา และการบรรยายหัวข้อ การจัดทำแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ. 2556-2563  โดยผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด นักวิชาการ ผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้เข้าร่วมเสวนาจากภาครัฐและเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มากกว่า 500 คน ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555 ณ ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

การเสวนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และสำรวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนต่อแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ เพื่อให้ประชาชนให้ความร่วมมือต่อการดำเนินงานตามแผนการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของประเทศ และจัดทำรายงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่อไป

นายสุรเชษฐ์ ชัยโกศล กล่าวว่า รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554 โดยให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานต่าง ๆ ของกระทรวงคมนาคม เช่น การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง เร่งรัดโครงการรถไฟฟ้า 10 สายทาง โดยเก็บค่าบริการ 20 บาทตลอดสาย พัฒนาการขนส่งทางน้ำและกิจการพาณิชยนาวี และพัฒนาท่าอากาศยานสากล ท่าอากาศยานภูมิภาค และอุตสาหกรรมการบินของไทย พร้อมทั้งรองรับการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 กระทรวงคมนาคมจึงได้จัดทำแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ วงเงินลงทุน 2 ล้านล้านบาท เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางสำหรับเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานสนับสนุนยุทธศาสตร์การวางรากฐาน สร้างอนาคตประเทศในระยะยาว โดยแผนลงทุนดังกล่าวครอบคลุมทั้งการขนส่งทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอีก 10-15 ปีข้างหน้า อันส่งผลดีต่อการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ซึ่งแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานฯ ดังกล่าวเป็นโครงการระยะยาวที่มีผลกระทบต่อประชาชนในทุกภาคส่วน ดังนั้น การดำเนินงานตามแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ จึงจำเป็นต้องสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม และสร้างความตื่นตัวของประชาชนในพื้นที่ เพื่อยกระดับความสนใจของประชาชนต่อแผนการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และมีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนต่อแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาค

นายสุรเชษฐ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดเสวนาฯ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ฝั่งตะวันออก เนื่องจากกระทรวงฯ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัด   ต่างๆ ในพื้นที่ จึงจำเป็นต้องผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่งและสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก อันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น การพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนด้วยรถบรรทุก โครงการรถไฟทางคู่ สายประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นทางรถไฟเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน โครงการศึกษาและออกแบบทางรถไฟความเร็วสูง (สายกรุงเทพฯ – หัวหิน) โครงการก่อสร้างท่าเรือ น้ำลึกชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (ท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2) ศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาคจังหวัดสงขลา เป็นต้น