เนื้อหาวันที่ : 2012-10-08 09:32:36 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1932 views

กกพ. อนุมัติแผนงานประจำปีให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ครบทั้ง 37 กองทุน

กกพ. อนุมัติแผนงานประจำปีให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าแผนงานประจำปี 2555 ต่อ กกพ. แล้วรวมเป็นเงินประมาณ 1,640 ล้านบาท

กกพ. อนุมัติแผนงานประจำปีให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ครบทั้ง 37 กองทุน ที่เสนอแผนงานประจำปี 2555 ต่อ กกพ. แล้วรวมเป็นเงินประมาณ 1,640 ล้านบาท

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ กกพ. ได้เห็นชอบแผนงานประจำปี พ.ศ. 2555 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ที่เสนอแผนงานประจำปีเข้าสู่การพิจารณาของ กกพ. เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแล้วทั้งสิ้น 37 กองทุน โดยแบ่งเป็นกองทุนประเภท ก.จำนวน 10 กองทุน และกองทุนประเภท ข.จำนวน 27 กองทุน เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 1,640 ล้านบาท คิดเป็น 82% ของงบประมาณที่ตั้งไว้ประมาณ 2,000 ล้านบาท

นายดิเรก กล่าวเพิ่มเติมว่า “ที่ผ่านมา กกพ. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ไปแล้วจำนวน 40 กองทุน รวม 80 โรงไฟฟ้า โดย ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่จัดทำแผนงานประจำปีเข้าสู่การพิจารณาของ กกพ. จำนวน 37 กองทุน

ซึ่ง กกพ. ได้อนุมัติแผนงานประจำปีครบถ้วนแล้วเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,640 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการชุมชนในด้านต่างๆ ตามความต้องการของประชาชนรอบโรงไฟฟ้าเป็นจำนวนกว่า 4,400 โครงการ ได้แก่ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพและสุขภาวะ การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาการเกษตร การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น การพัฒนาชุมชน การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และ การพัฒนาศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน เป็นต้น ”

“สำหรับการดำเนินงานในปี 2556 สำนักงาน กกพ. อยู่ระหว่างการจัดทำประมาณการรายได้เพื่อนำเสนอ กกพ. พิจารณากำหนดกรอบวงเงินงบประมาณ และจะแจ้งให้ คพรฟ. ในแต่ละพื้นที่ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนงานประจำปี 2556

ซึ่ง คพรฟ. ในแต่ละพื้นที่จะต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและฟื้นฟูท้องถิ่นของตนให้มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนและนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ จะมีแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อให้การดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าต่อไป นายดิเรก กล่าวทิ้งท้าย