เนื้อหาวันที่ : 2012-10-08 09:28:34 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 862 views

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ได้รับรางวัลสถานประกอบที่ปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น

บริษัทอมตะ บี.กริมเพาเวอร์ จำกัด ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมขนาดเล็ก (SPP) ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2554 (EIA Monitoring Award 2011) จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนได้ดำเนินโครงการ EIA Monitoring Awards มาแล้วทั้งสิ้น 12 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ปี 2538 โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 13 ทั้งนี้ มีสถานประกอบการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวทั้งสิ้นจำนวน 92 โครงการ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเข้ารับรางวัลจำนวน 62 โครงการ โครงการประเภทพลังงานที่ได้รับรางวัลมีจำนวน 16 โครงการ

โดย โครงการของบริษัทอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ที่ได้รับรางวัลมี 2 โครงการ ได้แก่ โรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 กำลังการผลิตไฟฟ้า 170 เมกะวัตต์และอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 กำลังการผลิตไฟฟ้า 180 เมกะวัตต์ ทั้ง 2 โรงผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับ กฟผ. และโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรีจำนวนกว่า 300 โรง

โครงการที่ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งต้องมีการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลสภาพแวดล้อมของชุมชนที่ตั้งอยู่รอบโครงการ

ซึ่งเป็นสิ่งที่อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ได้ดำเนินการมาโดยตลอด โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งระบบการจัดการด้านมลพิษทางน้ำ อากาศ มลพิษทางเสียงและระบบการกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และยังได้รับการรับรองโดย ISO 14001 ซึ่งเป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐานสากลด้วย