เนื้อหาวันที่ : 2012-10-05 14:58:43 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1878 views

ก.คมนาคมผลักดันแผนโครงสร้างพื้นฐาน 2556-2563 สนับสนุนภาคใต้

กระทรวงคมนาคมผลักดันแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ. 2556 – 2563 เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคใต้

กระทรวงคมนาคมจัดเสวนาเพื่อสร้างการรับรู้และร่วมรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชนต่อแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ. 2556-2563 เพื่อวางรากฐานการปรับโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งในระยะยาว สนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ พร้อมทั้งรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจเสรีอาเซียนในปี 2558

นายจารุพงศ์  เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานเสวนา “โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และร่วมรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชนต่อแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ. 2556-2563” ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555 ณ ห้องพระพิทักษ์ โรงแรมเมโทรโพล  จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาจากทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้มีส่วนได้และเสียมากกว่า 500 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และสำรวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนต่อแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ เพื่อให้ประชาชนความร่วมมือต่อการดำเนินงานตามแผนการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของประเทศ

ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนต่อแผนลงทุนฯ ในจังหวัดต่าง ๆ ของภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน เช่น กระบี่ สตูล ตรัง ภายหลังจากการเสวนาฯ ในครั้งนี้แล้ว กระทรวงฯ จะได้จัดทำรายงานสรุปข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันที่มีต่อแผนการลงทุนฯ เพื่อประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่อไป

รัฐมนตรีว่าการฯ กล่าวภายหลังการเสวนาว่า รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554 โดยให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานต่าง ๆ ของกระทรวงคมนาคม เช่น  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง เร่งรัดโครงการรถไฟฟ้า 10 สายทาง โดยเก็บค่าบริการ 20 บาทตลอดสาย พัฒนาการขนส่งทางน้ำและกิจการพาณิชยนาวี และพัฒนาท่าอากาศยานสากล ท่าอากาศยานภูมิภาค และอุตสาหกรรมการบินของไทย พร้อมทั้งรองรับการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 โดยรัฐบาลได้จัดทำแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ พ.ศ. 2556-2563 วงเงินลงทุน 2 ล้านล้านบาท ครอบคลุมทั้งการขนส่งทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอีก 10-15 ปีข้างหน้า โดยแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ ส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านคมนาคมขนส่ง อันส่งผลดีต่อการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ซึ่งแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานฯ ดังกล่าวเป็นโครงการระยะยาวที่มีผลกระทบต่อประชาชนในทุกภาคส่วน ดังนั้น การดำเนินงานตามแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ จึงจำเป็นต้องสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม และสร้างความตื่นตัวของประชาชนในพื้นที่ เพื่อยกระดับความสนใจของประชาชนต่อแผนการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และมีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนต่อแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ ที่จะเกิดในแต่ละภูมิภาค

รัฐมนตรีว่าการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเดินทางมาร่วมเสวนาฯ ที่จังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ เนื่องจากกระทรวงฯ ได้ให้ความสำคัญกับจังหวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบกับจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งที่สนับสนุนการท่องเที่ยวของภาคใต้ จึงมีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่งที่คับคั่งในปัจจุบันและสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน อันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นทางรถไฟเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน โครงการศึกษาและออกแบบทางรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ - หัวหิน โครงการทางพิเศษสายกระทู้ - ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต (ในเมืองหลักตามภูมิภาค) โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา จ.สตูล โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (ท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2) เป็นต้น ซึ่งการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ประชาชนในพื้นที่จะต้องให้ความร่วมมือ กระทรวงฯ จึงได้จัดเสวนาฯ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสำรวจความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งประชาชนในระดับท้องถิ่นต่อแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ. 2556-2563 และนำผลที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นในครั้งนี้ มาใช้วิเคราะห์ปัญหาและโอกาสของโครงการต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป