เนื้อหาวันที่ : 2012-10-02 11:09:07 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1576 views

คลังเริ่มจ่ายเงินตามสิทธิ์โครงการรถคันแรก

นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดงาน การจ่ายเงินตามสิทธิ์โครงการรถคันแรก พร้อมกดปุ่มโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รอบแรก 47 ราย กว่า 3.5 ล้านบาท

นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดงาน “การจ่ายเงินตามสิทธิ์โครงการรถคันแรก” พร้อมกดปุ่มโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รอบแรก 47 ราย กว่า 3.5 ล้านบาท 


นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานว่า “การจ่ายเงินตามสิทธิ์โครงการรถคันแรก” ว่ากระทรวงการคลังได้มอบหมายให้กรมสรรพสามิตและกรมบัญชีกลาง ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โครงการรถคันแรกตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 โดยเริ่มให้สิทธิ์สำหรับผู้ที่ซื้อรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชน

แม้ว่าในในช่วงแรกของมาตรการดังกล่าว ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมผลิตรถยนต์และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ และผู้ผลิตบางรายต้องหยุดดำเนินการประมาณ 3-6 เดือน ทางรัฐบาลจึงได้ขยายระยะเวลาและเงื่อนไขเพื่อให้ประชาชนและภาคอุตสาหกรรมได้รับประโยชน์สูงสุด คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เห็นชอบให้ขยายเวลารับมอบรถยนต์และยื่นเอกสารหลักฐานตามมาตรการรถคันแรกออกไป

การดำเนินโครงการรถคันแรกนี้ รัฐบาลมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนที่ไม่เคยมีรถยนต์เป็นของตนเองได้มีโอกาสซื้อรถยนต์ใหม่คันแรก ซึ่งจะทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายขึ้นในภาคอุตสาหกรรมจะส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย รวมถึงภาคธุรกิจประกันภัยด้วย ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และเกิดการจ้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชน และภาคธุรกิจเป็นจำนวนมาก

ในขณะเดียวกันก็จะส่งผลให้ฐานะการคลังของประเทศมีความมั่นคงยิ่งขึ้นด้วย ตามขั้นตอนการขอรับคืนเงินผู้มีสิทธิ์สามารถยื่นคำขอคืนเงินกับกรมสรรพสามิตหรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ เพื่อตรวจการครอบครองรถยนต์คันแรก และแจ้งการสละสิทธิ์การโอนภายใน 5 ปีของผู้ซื้อรถยนต์ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนผู้ขอใช้สิทธิ์ จนถึงวันนี้มีผู้มีสิทธิ์มาลงทะเบียน ยื่นคำขอรับเงินแล้วจำนวน 250,744 ราย จำนวนเงินประมาณ 18,000 ล้านบาท


ในส่วนของการเบิกจ่ายเงินทางกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถเบิกเงินและโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย โดยใช้วิธีการจ่ายเงินตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์ ซึ่งจะทำให้การจ่ายตามสิทธิ์โครงการนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรมบัญชีกลางจะรับข้อมูลจากกรมสรรพสามิตแล้ว จะดำเนินการขอเบิกเงินงบประมาณจากคลังผ่านระบบ GFMIS และส่งข้อมูลต่อให้ธนาคารกรุงไทยเพื่อดำเนินการโอนเงินไปยังธนาคารของผู้มีสิทธิ์ทุกธนาคารโดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลผ่าน SMS ว่า ได้โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการโอนเงินดังกล่าวโครงการดังกล่าวกรมบัญชีกลางกำหนดไว้เดือนละ 2 ครั้ง คือวันที่ 5 และวันที่ 20 ของทุกเดือน


สำหรับการจัดงานวันนี้เป็นวันที่ผู้มีสิทธิ์ถือครองรถยนต์ครบ 1 ปี พอดี และเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จึงถือเป็นโอกาสที่ดีเพื่อทำการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รอบแรกขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อประชาชนว่า การดำเนินการนโยบายรถคันแรกได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ได้รับมอบนโยบายสำคัญนี้ และสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยสามารถจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์โครงการรถคันแรก ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไข ในวันนี้ จำนวน 47 ราย เป็นจำนวนเงิน 3,557,285 บาท