เนื้อหาวันที่ : 2012-10-01 13:12:44 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2279 views

บมจ.โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส (PPS) หุ้นทำเงิน 450%

ร้อนแรงอย่างมาก ที่เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai 26 กันยายน ที่ผ่านมา

ร้อนแรงอย่างมากสำหรับหุ้น บมจ.โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส (PPS) บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ที่เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai 26 กันยายน ที่ผ่านมา ด้วยราคา IPO ที่ 0.70 บาท สามารถบวกสามวันติดต่อกัน ทำจุดสูงสุดได้ที่ 3.16 บาท สร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อถึง 450 เปอร์เซ็นต์

บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส (PPS) ถือเป็นผู้นำในธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาและบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง (Project Construction Management Service) ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 25 ปี PPS มีผลงานการเป็นวิศวกรที่ปรึกษามากกว่า 100 โครงการ อาทิ โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารแห่งประเทศไทย อาคารใบหยก 2  อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์  รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย โครงการเซ็นทรัล พระราม 9 เป็นต้น ซึ่งเป็นล้วนเป็นโครงการที่มีชื่อเสียง และมีเอกลักษณ์ทางวิศวกรรม

PPS ประกอบธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาเพื่อรับให้คำปรึกษาและบริหารจัดการโครงการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างแขนงต่างๆ ได้แก่ งานโยธา งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานเครื่องกล งานระบบประปาสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย งานภูมิสถาปัตย์ และงานตกแต่งภายใน โดยให้บริการคำปรึกษาและบริหารจัดการโครงการตั้งแต่เริ่มวางแผนโครงการ การดำเนินการก่อสร้าง ต่อเนื่องไปถึงการใช้งาน และการบำรุงรักษา PPS เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการวิศวกรรม และถือได้ว่าเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษารายใหญ่แห่งหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นมืออาชีพและมีชื่อเสียง ตลอดจนมีบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ ทำให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะเติบโตในอนาคต

PPS มีทุนชำระแล้ว 100 ล้านบาท มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 280 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 120 ล้านหุ้น บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 120 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 17 – 19 กันยายน 2555 คิดเป็นมูลค่าระดมทุนรวม 84 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านงานออกแบบ การจ้างบุคลากรฝ่ายงานออกแบบเพื่อรองรับการขยายธุรกิจด้านงานออกแบบ และเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยมีบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายประสงค์ ธาราไชย ประธานกรรมการ PPS เชื่อมั่นว่าการระดมทุนในครั้งนี้นอกจากจะเสริมศักยภาพในการรับงานที่ปรึกษาด้านการบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างอย่างครบวงจรให้เกิดการเติบโตเป็นอย่างมากแล้ว ยังเป็นการตอกย้ำความน่าเชื่อถือด้านการบริหารงานอย่างมืออาชีพ เปิดโอกาสทางธุรกิจในการร่วมมือกับพันธมิตรกลุ่มต่างๆทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้วยเช่นกัน

หลัง IPO ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ PPS 3 รายแรก ได้แก่ กลุ่มนายประสงค์ ธาราไชย ถือหุ้น 29.17%  กลุ่มนายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล ถือหุ้น 29.17% และ นายธัช ธงภักดิ์ ถือหุ้น 1.40%  ราคา IPO ของ PPS ในราคาหุ้นละ 0.70 บาท ตามข้อมูลที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน มีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) 13.32 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้น 4 ไตรมาสที่ผ่านมาตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555 หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ซึ่งเท่ากับ 400.00ล้านหุ้น คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.05 บาท บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย

สำหรับการลงทุนในหุ้น PPS น่าจะรอซื้อกรณีที่ ราคาลดลงมาแถว 2.00 เนื่องจากเป็นจุดต่ำสุดของการซื้อขายตั้งแต่เข้าตลาด อย่างไรก็ตามหากหลุดราคา 2.00 ลงไป น่าจะส่งผลให้หุ้น PPS ลงไปได้ถึง 1.64-1.60 บาทได้ ซึ่งน่าสนใจลงทุน เพื่อรอการปรับขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง โดยมองจุดขายทำกำไรไว้ที่ จุดสูงสุดเดิม 3.16 บาท ผู้ลงทุนและผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.pps.co.th