เนื้อหาวันที่ : 2012-09-19 09:52:07 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 854 views

ไทย คว้ารางวัลสุดยอดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน

ประเทศไทย ประกาศก้องภูมิภาคอาเซียน คว้า 15 รางวัลเกียรติยศ สุดยอดผลงานการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน

ประเทศไทย ประกาศก้องภูมิภาคอาเซียน คว้า 15 รางวัลเกียรติยศ สุดยอดผลงานการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน จากเวทีการประกวด ASEAN Energy Awards 2012 พร้อมลั่นกลองรบเป็นผู้นำด้านพลังงานของภูมิภาคอาเซียน

 นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวถึง การประกวดผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนในระดับภูมิภาคอาเซียน หรือ ASEAN Energy Awards 2012 ที่มีการประกาศผลรางวัลหลังการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน (AMEM 2012) ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2555

ผลปรากฏว่า ตัวแทนผู้เข้าประกวดจากประเทศไทยสามารถคว้ารางวัลมาครอง ได้สูงสุดถึง 15 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ จำนวน 8 รางวัล และรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 6 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล จากรางวัลทั้งหมด 36 รางวัล

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. การประกวดโครงการพลังงานหมุนเวียนดีเด่น ได้รับรางวัลจำนวน 5 โครงการ ดังนี้

-โครงการพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid) ได้แก่ ชนะเลิศ : โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนโดย บริษัท พิทักษ์ปาล์มออยล์ จำกัด

 - โครงการพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid) ได้แก่ ชนะเลิศ : โครงการอบยางด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพ โดย บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด รองชนะเลิศอันดับ 1 : โครงการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพจากมูลไก่ไข่ (ระยะที่ 1) โดย บริษัท ศรีวิโรจน์ ฟาร์ม จำกัด จำกัด

 - โครงการพลังงานความร้อนร่วมจากพลังงานหมุนเวียน (Co-Generation) ได้แก่ ชนะเลิศ : โครงการติดตั้งระบบการผลิตพลังงานความร้อนร่วม โดยใช้เชื้อเพลิง ก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โดย บริษัท เอ็ม เอสเอ็ม เพาเวอร์ ซิสเท็มส์ จำกัด : โครงการระบบผลิตพลังงานความร่วมจากก๊าซชีวภาพและพลังงานแสงอาทิตย์: บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด

2. การประกวดการบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลจำนวน 7 โครงการ ดังนี้

- การบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในอาคารขนาดใหญ่ ได้แก่ รองชนะเลิศอันดับ 1 : สถาบันโรคทรวงอก รองชนะเลิศอันดับ 1 : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขารัตนาธิเบศร์

- การบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในอาคารขนาดกลางและเล็ก ได้แก่ ชนะเลิศ : โรงพยาบาลบางบ่อ - การบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในโรงงานขนาดใหญ่ ได้แก่ ชนะเลิศ : บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด รองชนะเลิศอันดับ 1 : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

- การบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในโรงงานขนาดกลางและเล็ก ได้แก่ ชนะเลิศ : บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) รองชนะเลิศอันดับ 1 : บริษัท เอส. พี. เอส. อินเตอร์เทค จำกัด 3. การประกวดอาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ได้รับรางวัลจำนวน 3 โครงการ ดังนี้

 - ประเภท New and Existing Building ได้แก่ รองชนะเลิศอันดับ 1 : วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ - ประเภท Tropical Building ได้แก่ รองชนะเลิศอันดับ 2 : โรงแรมยางคำวิลเลจ (บริษัท ยางคำวิลเลจ จำกัด)

- ประเภท The Special Submission ได้แก่ ชนะเลิศ : ผลงานกล่องครอบหลอดไฟช่วยลดความเข้มข้นการใช้พลังงานเพิ่มคุณภาพชีวิต โดย บริษัท พัฒนาการพลังงาน (ประเทศไทย) จำกัด

จากการประกวด ASEAN Energy Awards 2012 ประเทศไทยสามารถคว้ารางวัลได้มากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนในระดับอาเซียน จากความสำเร็จในครั้งนี้ยังเอื้อประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานภายในประเทศเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในระดับอาเซียน นายอารักษ์กล่าว