เนื้อหาวันที่ : 2012-09-17 09:32:49 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2337 views

บีโอไอ คลอดเกณฑ์หนุนลงทุนโรงรีไซเคิลฝุ่นแดง

บีโอไอคลอดเกณฑ์การพิจารณาให้ส่งเสริมการลงทุนโรงรีไซเคิลฝุ่นแดง ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนสูงถึง 70 คะแนน

บอร์ดบีโอไอคลอดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการลงทุนรีไซเคิลฝุ่นแดง หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ประกาศให้การส่งเสริม ไม่เกิน 2 ราย โดยเกณฑ์การคัดเลือกจะให้ความสำคัญต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และผลตอบแทนสู่สังคมและชุมชนมากถึง 70 คะแนน

 ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ที่มี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการลงทุนกิจการรีไซเคิลฝุ่นแดงจากเตาหลอมเหล็ก แบ่งเป็น 3 หัวข้อหลักได้แก่ ความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 40 คะแนน ความเหมาะสมด้านวัตถุดิบและการตลาด 30 คะแนน และข้อเสนอในการขอรับสิทธิและประโยชน์และผลตอบแทนกลับคืนสู่สังคม หรือชุมชน 30 คะแนน

“ฝุ่นจากเตาหลอมเหล็ก หรือฝุ่นแดง เป็นกิจการที่ควรสนับสนุนให้เกิดได้ในประเทศไทย เพราะเป็นกิจการนำของเสียที่ต้องกำจัดมาทำให้เกิดประโยชน์ สามารถใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนการนำเข้าวัตถุดิบได้ แต่เนื่องจากฝุ่นแดงจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 จึงจำเป็นที่จะต้องมีการเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ที่ประชุมจึงให้คะแนนด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนรวมกันสูงถึง 70 คะแนน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าว

ทั้งนี้ ตัวอย่างหัวข้อหลักที่คณะกรรมการจะพิจารณาข้อเสนอของบริษัทในด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และประโยชน์สู่สังคม ได้แก่ การควบคุมและความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุดิบ การจัดเก็บจะต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน การควบคุมการปล่อยมลพิษทั้งในน้ำ อากาศ และการกำจัดของเสีย รวมทั้งข้อเสนอผลตอบแทนกลับคืนสู่สังคมหรือชุมชน เช่น การให้ทุนการศึกษา หรือการจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชน

บริษัทที่ต้องการขอรับส่งเสริมการลงทุนในกิจการรีไซเคิลฝุ่นแดง จะต้องเสนอโครงการพร้อมรายละเอียดที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือกโครงการ และจะต้องยอมรับเงื่อนไขที่ให้ใช้วัตถุดิบที่เกิดขึ้นภายในประเทศเท่านั้น รวมทั้งต้องยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

สำหรับผู้ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนไว้แล้ว จะต้องทำการปรับปรุงโครงการตามเงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้ และยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะพิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีความเหมาะสมสูงสุด และอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนไม่เกิน 2 ราย เนื่องจากขณะนี้ฝุ่นแดงที่เกิดขึ้นในประเทศ มีไม่เกิน 100,000 ตัน ต่อปี เพื่อมิให้เกิดปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบจนต้องนำเข้าฝุ่นแดงจากต่างประเทศ แต่หากในอนาคตมีฝุ่นแดงเพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมเหล็ก ก็อาจมีการพิจารณาให้การส่งเสริมแก่รายใหม่เพิ่มเติมได้