เนื้อหาวันที่ : 2012-09-12 12:17:29 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1117 views

ก.อุต เดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียวครั้งใหญ่

กระทรวงอุตสาหกรรม สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว ผลักดันผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงอุตสาหกรรม สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว ผลักดันผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม

วันที่ (12 กันยายน 2555) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เกี่ยวกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีความชัดเจนว่า อุตสาหกรรมที่ประเทศไทยต้องการในยุคนี้ และต่อไปในอนาคตจะต้องเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และอยู่รวมกันได้กับชุมชน

โดยต้องมีการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต ลดการใช้ทรัพยากรและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยกลักการลดการใช้ การใช้ซ้ำและการนำกลับมาใช้ใหม่ เพิ่มปริมาณการใช้พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสร้างรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิต และลดภาวะโลกร้อน

รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหา และตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและพัฒนาเมืองหรือพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เพื่อนำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

นโยบายของรัฐบาลมีความสอดคล้องกับความมุ่งหวังขององค์การสหประชาชาติที่ต้องการให้ประเทศสมาชิกมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยองค์การสหประชาชาติได้ให้คำนิยามที่ลึกซึ้งของคำว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development หมายถึง การพัฒนาที่รับประกันได้ว่าการตอบสนองความต้องการทั้งหลายของคนรุ่นปัจจุบัน จะไม่เป็นการนำทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของรุ่นต่อๆไปในอนาคตมาใช้ก่อน

หากพวกเราในยุคนี้มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ เช่น มีข้าวปลาอาหารที่ปลอดภัย มีน้ำสะอาดดื่ม มีพื้นที่ทำการ ลูกหลานของเราในอนาคตก็ต้องมีทรัพยากรธรรมชาติ มีปัจจัยในการดำรงชีวิตที่ดีเทียบเท่าหรือดีกว่าคนในรุ่นเรา จึงจะเรียกได้ว่า ยั่งยืน รมต.อุตสาหกรรม กล่าว


รมต.อุตสาหกรรม กล่าวอีกว่า ในการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว กระทรวงอุตสาหกรรมส่งเสริมให้สถานประกอบการทั่วประเทศใส่ในในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวใน 5 ระดับได้แก่

ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว คือ มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีการสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน

ระดับที่ 2 ปฎิบัติการสีเขียว คือ การดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามมุ่งมั่นที่ตั้งไว้

ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว คือ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับ และการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ

ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว คือ การที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของกระประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร และระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว คือ การแสดงถึงการขยายเครือข่าย ตลอดห่วงโซ่อุปทานสีเขียว ดยสับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าร่วมสู่กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย


ด้าน ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2553 โดยเชื่อมโยงโครงการของทุกหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว ซึ่งถือเป็นการทำงานเชิญบูรณากร

สำหรับการจัดงาน วัฒนธรรมสีเขียวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน นับเป็นการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมในเชิงบูรณาการอย่างชัดเจน จนถึงระดับที่มีวัฒนธรรมสีเขียว ถือเป็นการส่งเสริมให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มาร่วมกันทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดย ไทยแลนด์อินดัสตรี้ ดอทคอม