เนื้อหาวันที่ : 2012-08-29 10:51:48 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 742 views

สวรส. ตั้งศูนย์วิจัยบริการสุขภาพ รองรับไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เพื่อเป็นศูนย์กลางพัฒนาข้อเสนอทางนโยบายจากความรู้ และพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่รับความเปลี่ยนแปลงโลก

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมกับคณะแพทย์จุฬาฯ และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ตั้งศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เป็นศูนย์กลางพัฒนาข้อเสนอทางนโยบาย และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่รับความเปลี่ยนแปลงโลก

วันที่ (29 สิงหาคม 2555) ที่ผ่านมา เว็บไซต์สำนักข่าวแห่งชาติ รายงานว่า นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)กล่าวว่า สวรส.ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน (สรพ)จัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพื่อเป็นกลไกสร้างความรู้ พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความเข้มแข็ง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ทั้งเด็นด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง สาธารณสุข

รองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่จะทำให้การเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนมีข้อจำกัดลดลง มีการเคลื่อนย้ายของบุคลากร ผู้ป่วย โรคระบาดสามารถแพร่ได้อย่างรวดเร็ว โดยจะเชื่อมโยงกับนักวิชาการด้านระบบบริการสุขภาพในสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน คาดว่าช่วง 3 ปีที่จัดตั้งศูนย์ฯ จะนำเสนอรายงานวิจัยที่ควรสนับสนุน ให้เกิดในช่วงปี 2555 – 2558

ส่วนแผนการจัดการงานวิจัยระบบบริการสุขภาพ คาดว่าจะมีคณะทำงานวิจัยไม่น้อยกว่า 4 คณะในปีแรก ครอบคลุมไม่น้อยกว่า 10 ประเด็นใน 3 ปี นอกจากนี้ ในแผนการสร้างศักยภาพด้านงานวิจัยระบบบริการสุขภาพ จะต้องมีนักวิจัยรุ่นใหม่ ไม่น้อยกว่า 10 คน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายนักวิจัย การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นักวิจัย นักวิชาการ รวมถึงผู้กำหนดนโยบายต่อไป