เนื้อหาวันที่ : 2012-08-24 10:21:09 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1401 views

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งปรับมาตรฐานฝีมือแรงงานรับแรงงานอาเซียน

เตรียมพร้อม กรอบรับรองแรงงานอาเซียนรับมือเออีซี รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยและแรงงานของกลุ่มสมาชิกอาเซียน

รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เตรียมพร้อมขอความเห็นชอบ กรอบรับรองแรงงานอาเซียนรับมือเออีซี รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยและแรงงานของกลุ่มสมาชิกอาเซียน โดยบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ (20 สิงหาคม 2555) ที่ผ่านมา เว็บไซต์สำนักข่าวแห่งชาติ รายงานว่า หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานจะขอความเห็นชอบกรอบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียน โดยขอความเห็นชอบมอบหมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทย ในการกำหนดกรอบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของกลุ่มสมาชิกอาเซียน

โดยบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดทิศทาง แผนงานในด้านเศรษฐกิจที่จะต้องดำเนินงานให้ชัดเจน ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด จนบรรลุเป้าหมายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งผลผูกพันของ AEC ตามภารกิจของกระทรวงแรงงานเกี่ยวข้องกับแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2 เป้าหมาย

คือ การเปิดเสรีการค้าบริการและการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี ซึ่ง “กรอบรับรองแรงงานอาเซียนรับมือเออีซี" มีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อแรงงานไทยอย่างมาก เพราะจะเป็นตัวกำหนดความเป็นมาตรฐานสากล ให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มสมาชิกอาเซียน และสามารถยกระดับความเป็นผู้นำในระดับที่สูงขึ้น

นอกเหนือจากการวาง “กรอบรับรองแรงงานอาเซียน” รับมือเออีซีแล้ว ขอให้แรงงานไทยทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการรับรองมาตรฐาน ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความพร้อมที่จะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถ ความชำนาญ ของแรงงาน

และคุณสมบัติของงานหรืออาชีพและความชำนาญของผู้ฝึกอบรมในสาขาบริการสำคัญ และสาขาบริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการเข้าทำงาน และพัฒนาเครือข่ายข้อมูลด้านตลาดแรงงาน ตามข้อตกลงยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพ ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน