เนื้อหาวันที่ : 2012-08-23 09:56:06 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 683 views

ดีเอชแอล จัดสัมมนา เตรียมพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ผู้นำระดับโลกในธุรกิจขนส่งด่วนระหว่างประเทศ จัดสัมมนาเรื่อง ลดต้นทุนลอจิสติกส์ พิชิต AEC

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ผู้นำระดับโลกในธุรกิจขนส่งด่วนระหว่างประเทศ จัดสัมมนาเรื่อง “ลดต้นทุนลอจิสติกส์ พิชิต AEC” ให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยกว่า 100 ราย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นถึงความสำคัญ ในการเลือกใช้ระบบลอจิสติกส์ที่เหมาะสม เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจเอสเอ็มอีให้มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง  พร้อมที่จะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

ด้วยหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 คือ การรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค โดยต้องการพลิกโฉมอาเซียนให้เป็นภูมิภาคที่มีการเคลื่อนย้ายของสินค้า บริการและแรงงานที่มีทักษะอย่างเสรี อีกทั้งยังมีการไหลเวียนของเงินทุนอย่างอิสระมากขึ้น ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทย จึงจัดสัมมนาเรื่อง

“ลดต้นทุนลอจิสติกส์ พิชิต AEC” เพื่อให้ผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจต่างๆ มีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญในการเลือกใช้ระบบลอจิสติกส์ที่เหมาะสม ในการขับเคลื่อนธุรกิจเอสเอ็มอีให้มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งภายหลังการผนวกรวมเป็น AEC เนื่องจากปัจจุบัน ธุรกิจขนาดกลางและเล็กหรือเอสเอ็มอีของไทยมีสัดส่วนสูงถึง ร้อยละ 99.6% ของธุรกิจทั้งหมดในไทย โดยได้มีการจ้างงานมากกว่า 10.5 ล้านคน (คิดเป็น 3 ใน 4 ของจำนวนแรงงานทั่วประเทศ) ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจเอสเอ็มอีตระหนักและยอมรับมากขึ้นว่า ด้วยความไม่คุ้นเคยกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระบบการค้าแบบใหม่ อาจส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ
มีขีดความสามารถในการแข่งขัน การทำกำไร และสมรรถนะในการขยายธุรกิจเพื่อเจาะตลาดต่างประเทศลดลง


ยาสมิน อลาดาด คาน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “การรวมตัวของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนครั้งนี้จะทำให้ภูมิภาคแห่งนี้ไม่หยุดนิ่ง และมีสมรรถนะในการแข่งขันได้มากขึ้น เนื่องจากประเทศต่างๆ มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจในระดับที่ทัดเทียมกัน ดีเอชแอลหวังว่าการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะส่งเสริมและสนับสนุนการค้าข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคแห่งนี้ให้มีความสะดวกคล่องตัวและขยายการดำเนินงาน
ได้มากขึ้น ในฐานะผู้นำในตลาดขนส่งด่วน ดีเอชแอลมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเติบโตให้แก่ธุรกิจเอสเอ็มอีของไทย พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีดังกล่าวนำลู่ทางการค้าใหม่ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการผู้จัดการ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทย และภาคพื้นอินโดจีน  ได้ร่วมบรรยายในงานสัมมนาดังกล่าว โดยกล่าวถึงเออีซีว่า “เป็นการรวมตัวของประเทศต่างๆ ในอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ภูมิภาคแห่งนี้มีการเติบโตอย่างโดดเด่นยิ่งขึ้น และมีข้อกีดกันทางการค้าลดลง โดยจะทำให้การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ แรงงานที่มีทักษะและเงินทุนระหว่าง 10 ประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน มีความสะดวกและรวดเร็ว การเตรียมพร้อมก้าวสู่ปี 2558 จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยจำเป็นต้องนำความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของตนมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และปรับแนวทาง การดำเนินงาน กฎระเบียบและมาตรฐานต่างๆ ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพิธีศุลกากร การบริหารจัดการและการขนส่ง สำหรับความร่วมมือในระดับองค์กร ดีเอชแอลได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นฐานลูกค้าที่มีการเติบโตอย่างโดดเด่น เพื่อสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอีให้มีความพร้อมทั้งทางด้านทรัพยากรที่หลากหลายและครบถ้วน เทคโนโลยี
อันทันสมัยและวิทยาการสุดล้ำ เพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างแข็งแกร่งตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป”

ทั้งนี้ งานสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจเอสเอ็มอีต่างๆ และผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายท่าน อาทิ คุณเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด นายกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (หรือ ATSME) และรศ. (พิเศษ) ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ประธานหลักสูตรธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้อำนวยการสำนักวิจัย ศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น มาร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมและข้อมูลทั่วไป