เนื้อหาวันที่ : 2012-08-17 10:04:40 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1217 views

3 องค์กรหลัก จัดหลักสูตร การออกแบบสินค้า รองรับ AEC

เตรียมความพร้อมของ SME ไทย รองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาด

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ( ITD ) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและเครือข่าย จัดโครงการ “ การอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสู่ตลาด AEC ” เพื่อเตรียมความพร้อมของ SME ไทย รองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาด

ดร. วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา หรือ ไอทีดี ( ITD ) เปิดเผยว่า ไอทีดี ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นของ SME ไทย ที่ต้องมีการเตรียมตัวสำหรับรองรับการแข่งขันในตลาด AEC ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2558 จึงได้ร่วมมือกับ สวทน. และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจัดโครงการนี้ขึ้นมา

โดยได้มีการนำผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันชั้นนำของไทย ฝรั่งเศสและ สิงคโปร์ ที่เป็นต้นตำรับการออกแบบสินค้ามาอบรมให้ผู้ประกอบการชาวไทยฟรี ด้าน รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนารองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สวทน. เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันธุรกิจ SME ไทยที่มีอยู่กว่า 3 ล้านรายทั่วประเทศ กำลังประสบปัญหาในการพึ่งพาตนเอง

โดยเฉพาะด้านการออกแบบสินค้า หรือเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ส่วนใหญ่จึงเป็นได้เพียงผู้ผลิตสินค้าตามคำสั่ง(OEM) เท่านั้น สวทน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการเตรียมความพร้อมของ SME ไทยสำหรับรองรับการแข่งขันในตลาด AEC

รศ.ดร.สุเทพ บุตรดี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวเสริมว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากในการช่วยส่งเสริมให้ SME ไทยสามารถปรับตัวรองรับการแข่งขันในตลาด AEC เกิดการรวมตัวเป็นเครือข่ายที่เข็มแข็งระหว่างผู้ประกอบการที่เข้าอบรมด้วยกันเอง เกิดองค์ความรู้ทั้งด้าน อุปสงค์ และอุปทาน ส่งผลให้อุตสาหกรรมในภาพรวมเกิดความเข็มแข็ง และสามารถแข่งขันในตลาดที่เปิดได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ โครงการ “ การอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสู่ตลาด AEC ” แบ่งการฝึกอบรมเป็นทั้งหมด 4 ช่วงด้วยกันอันได้แก่ ช่วงที่ 1 เป็นการอบรมเชิงวิชาการ ในระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคมนี้ ช่วงที่ 2 เป็นช่วงการแข่งขันออกแบบผลิตภัณฑ์ ในระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน

ช่วงที่ 3 เป็นการให้ความรู้ในเชิงลึก ในวันที่ 10-11 กันยายน และช่วงสุดท้าย เป็นการชิงชนะเลิศในวันที่ 20 กันยายน เพื่อนำผลงานไปนำเสนอกับตลาดเป้าหมายในกลุ่มประเทศ AEC ต่อไป