เนื้อหาวันที่ : 2012-08-08 17:21:41 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1944 views

3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย จับมือกรมชลฯ พัฒนาระบบชลประทานไร่อ้อย

บริหารจัดการน้ำป้อนพื้นที่เพาะปลูกอ้อย เพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไร่ ค่าความหวานในน้ำตาล หวังให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทยมีความแข็งแกร่งมากขึ้น

3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย หารือกรมชลประทาน พัฒนาความร่วมมือโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานไร่อ้อย พร้อมดึงกลุ่มชาวไร่อ้อย จัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรผู้ใช้น้ำพัฒนาระบบชลประทานและบริหารจัดการน้ำป้อนพื้นที่เพาะปลูกอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตอ้อยต่อไร่และค่าความหวานในน้ำตาลเพิ่ม หวังให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทยมีความแข็งแกร่งมากขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิโรจน์ ภู่สว่าง ประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและชลประทานสำหรับไร่อ้อย (Mr.Wirote Poosawang Chairman of the Working Group on the development of water resources and irrigations)เปิดเผยว่า กลุ่มผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทรายและชาวไร่อ้อย ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอ้อยเพื่อให้มีผลผลิตที่ดีอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนปฏิบัติการพัฒนาด้านอ้อย ตามกรอบระเบียบวาระอ้อยแห่งชาติ ที่มีเป้าหมายเพิ่มผลผลิตอ้อยเป็น 15 ตันต่อไร่และค่าความหวาน 13 ซี.ซี.เอส. โดยแผนงานดังกล่าว ครอบคลุมด้านการจัดหาพันธุ์อ้อย ดิน ปุ๋ย รวมไปถึงการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ 

ทั้งนี้ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายและชาวไร่อ้อย จึงได้หารือกับกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับฟังข้อมูลกรอบการพัฒนาระบบชลประทาน พร้อมกำหนดแนวทางความร่วมมือในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานไร่อ้อย เพื่อจัดหาแหล่งน้ำป้อนให้แก่พื้นที่เพาะปลูกอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากที่ผ่านมาพื้นที่เพาะปลูกอ้อยจำนวนมากประสบปัญหาภาวะภัยแล้ง ทำให้ชาวไร่อ้อยต้องขอสินเชื่อเพื่อจัดหาแหล่งน้ำ ซึ่งทำให้กลุ่มชาวไร่อ้อยมีภาระต้นทุนทางการเงินจากการเพาะปลูกเพิ่มสูงขึ้น

“ปัญหาการจัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการใช้เพาะปลูกอ้อย เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตอ้อย  เราจึงร่วมมือกับกรมชลประทานในการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน สำหรับระบบชลประทานไร่อ้อย เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ในการเพาะปลูกอ้อยให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิตจากการเพาะปลูกอ้อยให้มากขึ้น ช่วยสร้างมั่นคงทางรายได้แก่ชาวไร่อ้อยที่ดีขึ้น” นายวิโรจน์ กล่าว

ทั้งนี้ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย จะจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรผู้ใช้น้ำ ซึ่งมีชาวไร่อ้อยอยู่ในกลุ่มดังกล่าว เพื่อร่วมเป็นคณะทำงานศึกษาการวางกรอบแนวทางความร่วมมือ ในบันทึกข้อตกลงร่วมมือโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานไร่อ้อย และร่วมวางแผนระบบชลประทานไร่อ้อย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเพาะปลูกอ้อย และช่วยยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กรมชลประทานพร้อมร่วมมือกับ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับระบบชลประทานไร่อ้อย สนับสนุนข้อมูลโครงการฯ บุคลากรให้ความรู้และเทคโนโลยี

ตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการในกระบวนการบริหารจัดการน้ำชลประทานไร่อ้อย และพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบสารสนเทศภูมิภาคศาสตร์ เพื่อประยุกต์ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนบริหารการหาแหล่งน้ำ การจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อการเพาะปลูก และติดตามประสิทธิภาพระบบชลประทานไร่อ้อยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยเพิ่มผลผลิตการเพาะปลูกอ้อยให้แก่ชาวไร่อ้อยให้ได้มากที่สุด ซึ่งส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทย