เนื้อหาวันที่ : 2012-07-31 09:59:40 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 687 views

ปฏิวัติพลังงาน ผ่านกฏหมายพลังงานหมุนเวียน

พลังงานเพื่อประกอบการร่างกฎหมายพลังงานหมุนเวีย

 เนื่องด้วย ปัจจุบันพลังงานหมุนเวียนกำลังได้รับการพัฒนาและได้รับการยอมรับมากขึ้น พร้อมทั้งกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นพลังงานกระแสหลัก แต่ภายใต้การพัฒนาดังกล่าว ยังปรากฎให้เห็นถึงอุปสรรค ทางด้านนโยบายและทิศทางการผลักดัน ด้านพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยที่ยังขาดความชัดเจน แม้ว่าขณะนี้ กระทรวงพลังงานมีการจัดทำร่างกฎหมายพลังงานหมุนเวียนขึ้น แต่ยังคงเกิดคำถามตามมาว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวจะสามารถใช้เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายที่ดีในการสร้างอนาคตด้านพลังงานหมุนเวียนให้แก่ประเทศไทยได้อย่างแท้จริง และจะเป็นกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนของสังคมหรือไม่ด้วยเหตุนี้ กรีนพีซจึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ภายใต้ชื่อ “ปฏิวัติพลังงาน ผ่านกฎหมายพลังงานหมุนเวียน” เพื่อนำเสนอกรอบกฎหมายพลังงานหมุนเวียนที่ดี 5 ข้อ ต่อกระทรวงพลังงานเพื่อประกอบการร่างกฎหมายพลังงานหมุนเวียน พร้อมทั้งขอการสนับสนุนจากประชาชนจำนวน 55,555 คน เพื่อร่วมกันผลักดันกฎหมายดังกล่าวต่อรัฐบาล