เนื้อหาวันที่ : 2012-07-30 09:47:20 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 904 views

สนพ.เดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วม ระดมสมองแผนแม่บทพลังงาน 20 ปีสู่ภูมิภาค

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเดินสายระดมสมองเพื่อจัดทำแผนแม่บทพลังงานไทย 20 ปีสู่ภูมิภาคต่างๆ 6 ภูมิภาค

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเดินสายระดมสมองเพื่อจัดทำแผนแม่บทพลังงานไทย 20 ปีสู่ภูมิภาคต่างๆ 6 ภูมิภาค ในจังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สุราษฎร์-ธานี และอยุธยา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกำหนดทิศทางเพื่อจัดทำแผนแม่บทพลังงานของประเทศ 20 ปี

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า สนพ.ได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการจัดทำแผนแม่บทพลังงานของประเทศ 20 ปี เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศในระยะยาว โดยเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนด้วยการระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดกรอบและแนวทางการศึกษาจัดทำแผนแม่บทพลังงานต่อไป

การดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาได้ระดมความคิดเห็นผ่านการประชุมกลุ่มย่อยในส่วนกลางคือ กรุงเทพฯ รวม 4 ครั้ง และปัจจุบันอยู่ระหว่างเดินสายเพื่อระดมสมองสู่ระดับภูมิภาคต่างๆ โดยกำหนดการจัดระดมความคิดเห็นใน 6 ภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมา ภาคตะวันออกจังหวัดระยอง ภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรี ภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ การระดมความคิดเห็นสู่ภูมิภาคได้ทยอยดำเนินการไปแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่ และล่าสุดวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 จะจัดให้มีการสัมมนาขึ้นในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครราชสีมาในหัวข้อ “เป้าหมายและอนาคตพลังงานไทย” โดยในการสัมมนาจะมีการบรรยายให้เห็นถึงกระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและเป้าหมายของแผนแม่บทพลังงานไทย

พร้อมกับสรุปวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในอนาคตและปัจจัยที่ส่งผลต่อเป้าหมายพลังงานไทยทั้งด้านนโยบายและแผนพลังงาน ประเด็นระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และโลจิสติกส์ ด้านเกษตรและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีพลังงาน รวมถึงการระดมความคิดเห็นต่อสถานการณ์พลังงาน ประเด็นปัญหา และศักยภาพด้านพลังงานในจังหวัดและในภูมิภาคอีกด้วย