เนื้อหาวันที่ : 2012-07-27 17:51:04 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 664 views

ปตท. รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ

ปตท. รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ประจำปี 2554 พร้อมกัน 3 หน่วยธุรกิจ

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความสำเร็จที่ 3 หน่วยธุรกิจของ ปตท. ประกอบด้วย ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจน้ำมัน และ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ประจำปี 2554 จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติว่า

แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการดำเนินงานของ ปตท. ว่ามีมาตรฐานสูงระดับสากลเทียบเคียงนานาชาติ จนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นว่า ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติของไทย พร้อมที่จะแข่งขันในเวทีโลก เพื่อก้าวสู่บริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำ หรือ “Thai Premier Multinational Energy Company” ซึ่งนอกจากจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานแล้ว ยังจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และจะเป็นองค์กร 100 ปี ยืนหยัดเคียงคู่ประชาชนและประเทศชาติตลอดไป 


ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ ปตท. ประสบผลสำเร็จในวันนี้ คือความมุ่งมั่นของผู้บริหาร (Leadership) ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง (Continuous Development) รวมถึงสร้างแนวทางที่ชัดเจนในการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ โดยผู้บริหารและพนักงาน ปตท. ทุกคนเป็นพลังร่วมในการนำพาองค์กรสู่เป้าหมาย (Employee) และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อความสำเร็จของ ปตท. อย่างยั่งยืนตลอดไป (Change to chance)


 อนึ่ง ก่อนหน้านี้ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง และ สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ของ ปตท. เคยได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ Thailand Quality Award (TQA) มาแล้วในปี 2549 และ ปี 2553 ตามลำดับ ซึ่ง รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award :TQA) และ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) นี้เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

และแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรในระดับมาตรฐานโลก(มี 38 ประเทศได้นำแนวทางไปประยุกต์ใช้) โดย สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติได้นำแนวคิดเรื่องการเทียบเคียงสมรรถนะ(Benchmarking) ตามมาตรฐานของ The Malcolm Baldrige National Quality Award แห่งสหรัฐอเมริกามาใช้เป็นแนวทางผลักดันให้องค์กรต่างๆ นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาตินี้ไปพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการขององค์กร