เนื้อหาวันที่ : 2012-07-19 10:13:32 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1209 views

ป.ป.ท.ปลุกจิตสำนึกต้านการคอรัปชั่นในหน่วยงานภาครัฐ

ป.ป.ท.ปลุกจิตสำนึกต้านการคอรัปชั่นในหน่วยงานภาครัฐ ดันจังหวัดลพบุรี ต้นแบบทำโครงการจังหวัดธรรมาภิบาล

สำนักงาน ป.ป.ท. กางแผนลดปัญหาการทุจริตในวงราชการ ลดปัญหาการคอรัปชั่น จัดโครงการ ‘จังหวัดธรรมาภิบาลปลอดการทุจริต นำร่องจังหวัดลพบุรี’ ลงนามความร่วมมือกับทางจังหวัด หนุนเป็นต้นแบบการบริหารจัดการแบบมีธรรมาภิบาลเน้นความโปร่งใส ลดความรุนแรงการทุจริตคอรัปชั่นของหน่วยงานภาครัฐลง

พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม หรือ ป.ป.ท. เปิดเผยว่า ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นได้ทำลายความมั่นคงและขีดความสามารถการแข่งขันของไทยลดลง ทำให้รัฐบาลมีนโยบายที่ต้องการปลุกจิตสำนักทุกภาคส่วนในสังคมได้ร่วมกันลุกขึ้นมาต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

โดยนายกรัฐมนตรีได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติไปเมื่อเร็วๆนี้ โดยให้จังหวัดและท้องถิ่นเป็นจังหวัดสีขาวและยึดหลักความโปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี

ในฐานะที่ สำนักงาน ป.ป.ท.มีภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้เล็งเห็นว่านโยบายดังกล่าว เป็นเรื่องสำคัญ และเป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงการมีหลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ที่ทุกหน่วยงานต้องยึดถือปฏิบัติเพื่อปลุกจิตสำนักต่อต้านการคอรัปชั่นในหมู่ข้าราชการไทย จึงรับนโยบายดังกล่าวมาเร่งรณรงค์ดำเนินโครงการเป็นโครงการนี้

‘ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น  ในประเทศไทยในขณะนี้นับว่ารุนแรงกว่าแต่ก่อนมาก  ซึ่งเราก็ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตก็ได้จับตามองอยู่ตลอดเวลา จนในปัจจุบันนี้ก็เข้าใจว่า มีความเข้าใจผิดกันหลายด้าน เพราะเข้าใจว่าการทุจริตมันเรื่องที่พอรับได้  แต่ความจริงแล้วเป็นเรื่องเลวร้ายและเป็นโรคร้าย ที่คอยทำลายทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง และความมั่นคงของชาติ 

ตลอดจนภาพลักษณ์ของประเทศที่มีต่อในสายตาต่างประเทศมากนะครับ   เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ช่วยกัน ในระหว่างรัฐ  เอกชน  และประชาสังคม มันก็จะทำให้โรคการคอรัปชั่นระบาดรุนแรงมากขึ้น’ พันตำรวจเอก ดุษฎี กล่าว

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ท.จึงได้จัดทำโครงการ ‘จังหวัดธรรมาภิบาลปลอดการทุจริต นำร่องจังหวัดลพบุรี’ เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยได้คัดเลือกจังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดนำร่องในการดำเนินโครงการ จึงได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) กับนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เพื่อกระตุ้นให้ผู้นำองค์กรภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ยึดหลักการบริหารงานด้วยความโปร่งใส

โดยจะมีกิจกรรมให้ความรู้ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยงานในจังหวัด ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลของจังหวัด พร้อมจัดทำคู่มือแนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาลจังหวัดลพบุรีขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่สังคมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตในวงราชการขึ้น

“เราเลือกจังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดนำร่อง ในการดำเนินโครงการที่กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักเห็นถึงปัญหาของการทุจริตคอรัปชั่นที่ส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ  และกระตุ้นให้ผู้นำองค์กรหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ได้ยึดหลักมีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในหน่วยงานภาครัฐลดลง” พันตำรวจเอก ดุษฎี กล่าว

ทั้งนี้ เมื่อการดำเนินการในส่วนของโครงการจังหวัดธรรมาภิบาลปลอดการทุจริต ในจังหวัดลพบุรี ประสบความสำเร็จและบรรลุผลตามที่ต้องการแล้ว สำนักงาน ป.ป.ท. มีความตั้งใจที่จะขยายผลโครงการไปสู่จังหวัดต่างๆ ในปีหน้า และจะขยายผลต่อให้ครบทุกจังหวัดต่อไป

ซึ่งในอนาคตทาง สำนักงาน ป.ป.ท. จะตรวจวัดผลความโปร่งใสและระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงานราชการในทุกจังหวัด เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันในแต่ละจังหวัดที่ต้องการให้จังหวัดตนเองมีธรรมาภิบาลที่ดีส่งผลให้สามารถลดการคอรัปชั่นในวงราชการได้