เนื้อหาวันที่ : 2012-07-17 09:40:53 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 969 views

304 อินดัสเตรียล ปาร์ค ลงนาม MOU ผนึกกำลังกรมโรงงานฯ

304 อินดัสเตรียล ปาร์ค ลงนาม MOU ผนึกกำลังกรมโรงงานฯ นำร่องผลักดันอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเกิดขึ้นจริงในไทย

304 อินดัสเตรียล ปาร์ค ผนึกกำลังสวนอุตสาหกรรมตะวันออกลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พื้นที่นำร่องสู่การเป็น Eco Industrial Complex ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมสู่เป้าหมายการเป็นสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศชั้นนำของประเทศ ภายใต้โครงการ 304 เมืองน่ารัก


คุณสุภาพ คลี่ขจาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวิศเชิงพื้นที่ (Eco Industrial Complex) ระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) โดย คุณประพัฒน์ วนาพิทักษ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับ บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด

โดย คุณวัชเรนทร์ นิสากรเสน ประธานกรรมการบริษัทฯ ในฐานะพื้นที่อุตสาหกรรมนำร่องที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่การเป็น Eco Industrial Complex ในประเทศไทย ร่วมกับเขตอุตสาหกรรมอื่นๆ ในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดชลบุรี อีก 4 แห่งร่วมลงนาม ภายในงานมีผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม Boardroom 4 ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

คุณวัชเรนทร์ นิสากรเสน ประธานกรรมการบริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค ที่จะพัฒนาพื้นที่ให้เป็น “304 เมืองน่ารัก” โดยการก้าวสู่การเป็น Eco Industrial และนำแนวคิดการพัฒนา 5 มิติ ได้แก่ กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ มาปรับใช้ให้เกิดเป็นแผนงานพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มนักลงทุน ลูกค้าปัจจุบัน และชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างยั่งยืน

ด้านคุณประพัฒน์ วนาพิทักษ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ครั้งนี้ถือว่าเป็นการความก้าวหน้าครั้งยิ่งใหญ่ที่ภาครัฐและเอกชนได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันให้หลักประกันคุณภาพชีวิตของชุมชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศชาติ และได้เปิดเผยถึงปัจจัยที่คัดเลือกให้ 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค เป็นพื้นที่นำร่องเนื่องจากเป็นสวนอุตสาหกรรมที่มีจุดเด่นที่สามารถมุ่งพัฒนาสู่การเป็นโรงงานสีเขียว (Green Factory) และมีแนวการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับการพัฒนาได้

โดยปัจจุบัน 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค มีโครงการที่มุ่งพัฒนาสู่การเป็นเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าภายใต้ปรัชญา “หัวใจสีเขียว” ที่คำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างเป็นหลัก ด้วยระบบการบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐานและสามารถวนกลับมาใช้ภายในเขตอุตสาหกรรมโดยไม่ปล่อยทิ้งสู่แหล่งน้ำชุมชน รวมทั้งมีแหล่งกักเก็บน้ำธรรมชาติขนาด 36 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ขุดขึ้นเอง เพื่อกักเก็บน้ำหลากน้ำล้นในฤดูฝน เป็นการหน่วงน้ำไว้ใช้มิให้ไหลทิ้งลงทะเลโดยเปล่าประโยชน์ ตามแนวพระราชดำริ

โครงการ “แก้มลิง” ทำให้ 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค มีน้ำใช้น้ำเพียงพอรองรับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยไม่รบกวนแหล่งน้ำธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นแหล่งน้ำที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งแก่ชุมชนในช่วงฤดูแล้งและช่วยป้องกันปัญหาน้ำท่วมให้แก่พื้นที่รอบเขตอุตสาหกรรมในฤดูน้ำหลาก นอกจากนี้ 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค ยังใช้ “พลังงานไฟฟ้าปลูกได้” จากชีวมวล เช่น มันสำปะหลัง แกลบ เหง้ามัน หรือต้นพลังงานเป็นวัตถุดิบ ช่วยลดมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรซึ่งเป็นหนึ่งในอาชีพหลักในชุมชนรอบข้าง ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการจ้างแรงงานในพื้นที่อีกด้วย