เนื้อหาวันที่ : 2012-06-28 11:58:19 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1880 views

โครงการคัดเลือกผู้ประกอบการดีเด่นด้านโลจิสติกส์ 2555

โครงการคัดเลือกผู้ประกอบการดีเด่นด้านโลจิสติกส์ (Export Logistics Model Award 2012)

สำนักโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการส่งออก เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการวางแผน และ สนับสนุนกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์การค้าของประเทศ โดยมีพันธกิจสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ไทย และลดต้นทุนโลจิสติกส์การค้าแก่ผู้ส่งออก ด้วยหน้าที่ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และความมุ่งมั่นในการดำเนินงาน ที่จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกับภาคเอกชน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจการค้า การเติบโตของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของประเทศ และการรวมกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อผลักดันการส่งออกและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของประเทศให้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในกลุ่มแถวหน้าของโลก

สำนักโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการส่งออก จึงดำเนินโครงการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัลผู้ประกอบการดีเด่นทางด้านโลจิสติกส์ (Export Logistics Model Award) ประจำปี 2555 สำหรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และผู้ส่งออกไทย โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของธุรกิจไทยโดยใช้ ELMA เป็นเครื่องหมายรับรองในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดค้นพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ เพื่อประชาสัมพันธ์รางวัล ELMA ในฐานะรางวัลมาตรฐานการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพระดับสากลให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างพร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ และเพื่อให้ผู้ได้รับรางวัลเกิดความภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของธุรกิจไทยต่อไป

โดยรางวัลผู้ประกอบการดีเด่นทางด้านโลจิสติกส์ (Export Logistics Model Award) นี้เป็นรางวัลมาตรฐานการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพระดับสากล เป็นที่ยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ โดยรางวัลมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ และกลุ่มที่ 2 ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท 10 รางวัล ดังนี้

1. กลุ่มผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ : ประเภทละ 2 รางวัล
1.1 กลุ่มสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป อาหาร และผลิตภัณฑ์ยาขนาดเล็ก ขนาดกลาง (SMEs) และขนาดใหญ่
1.2 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ขนาดเล็ก ขนาดกลาง (SMEs) และขนาดใหญ่

2. กลุ่มผู้ให้บริการโลจิสติกส์ : ประเภทละ 2 รางวัล
2.1 กลุ่มผู้ให้บริการขนส่งสินค้าหรือธุรกิจขนส่ง ทั้งทางบก ทางราง ทางอากาศและทางน้ำ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง (SMEs) และขนาดใหญ่
2.2 กลุ่มผู้ให้บริการคลังสินค้า ขนาดเล็ก ขนาดกลาง (SMEs) และขนาดใหญ่
2.3 กลุ่มผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เช่นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (3PL) ขนาดเล็ก ขนาดกลาง (SMEs) และขนาดใหญ่

ซึ่งดำเนินการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 จากนั้นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านจะพิจารณาคัดเลือก ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ตัดสิน และมอบรางวัล ในวันที่ 19 กันยายน 2555 ผู้ชนะการประกวดรางวัลผู้ประกอบการดีเด่นทางด้านโลจิสติกส์ (Export Logistics Model Award) นอกจากจะได้รับรางวัลอันทรงเกียรติแล้ว ยังได้สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม Road Show กับกรมส่งเสริมการส่งออกอีกด้วย