เนื้อหาวันที่ : 2012-05-28 10:29:33 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1822 views

สนพ. ร่วมมือ สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯ จัดทำแผนแม่บทพลังงานไทย 20 ปี

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ร่วมมือกับสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำแผนแม่บทพลังงานของประเทศ 20 ปี เพื่อพัฒนาแผนแม่บทพลังงานของประเทศ

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ร่วมมือกับสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำแผนแม่บทพลังงานของประเทศ 20 ปี เพื่อพัฒนาแผนแม่บทพลังงานของประเทศนำมาใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านพลังงานแบบบูรณาการ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า สนพ.ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการจัดทำแผนแม่บทพลังงานของประเทศ 20 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนแม่บทพลังงานของประเทศที่บูรณาการแผนงานในด้านต่างๆ และสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในอนาคต นำไปสู่การพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในองค์รวม ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อนำมาใช้เป็นกรอบของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านพลังงานในแต่ละด้านต่อไป

ปัจจุบันกระทรวงพลังงานมีแผนพัฒนาด้านพลังงานในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย แผนพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ที่มีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาด้านความมั่นคงด้านพลังงาน

และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังมีความจำเป็นต้องบูรณาการให้เกิดความเชื่อมโยงทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน ให้มีทิศทางการบริหารจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสอดประสานให้การดำเนินการตามแผนต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดร่วมกัน

การจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น “ทิศทางแผนแม่บทพลังงานไทย” ที่มีขึ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 จึงถือเป็นก้าวแรกสำหรับการพัฒนาแผนแม่บทพลังงานของประเทศ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในภาพรวม และทิศทางการพัฒาด้านพลังงานในระยะยาว เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดกรอบและแนวทางการศึกษาจัดทำแผนแม่บทพลังงานในลำดับต่อไป