เนื้อหาวันที่ : 2012-05-08 10:03:21 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 746 views

ก.พลังงานเดินหน้าโครงการประหยัดพลังงานในภาครัฐ

ก.พลังงานเดินหน้าโครงการประหยัดพลังงานในภาครัฐปี’ 55 คาดช่วยลดใช้พลังงานได้ 1,619 ล้านบาท

กระทรวงพลังงานสานต่อความสำเร็จโครงการ 10 เมษา ปฏิบัติการช่วยชาติฯ อนุมัติงบ 40 ล้านบาท ดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2555 ดำเนินกิจกรรมจัดสัมมนาให้ความรู้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำสื่อรณรงค์ และปรับปรุงระบบรายงานการใช้พลังงานonline คาดลดใช้พลังงานได้ถึง 1,619 ล้านบาท


 นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ตามที่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “10 เมษา ปฏิบัติการช่วยชาติ งดใช้พลังงาน 1 ชั่วโมง” ได้เป็นผู้นำในการปิดไฟ เพื่อสื่อให้เห็นถึงพลังคนไทยที่จะช่วยกันประหยัดพลังงานของชาติร่วมกัน โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมในการสร้างความตระหนักให้แก่ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม และยังถือว่าวันที่ 10 เมษายน 2555เป็นการ Kick Off หรือเริ่มต้นของการปฏิบัติการช่วยชาติในการลดใช้พลังงาน ซึ่งเป็น Mission Possible หรือปฏิบัติการที่ทำได้จริง ที่ประชาชนทุกคนทั่วประเทศสามารถช่วยกันได้


ทั้งนี้ เพื่อให้ภาครัฐซึ่งเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่การเป็นผู้นำภาคส่วนอื่นๆ ได้แก่ ภาคเอกชนและประชาชน ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ที่มีมติให้หน่วยงานราชการดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานให้ได้อย่างน้อย 10% กระทรวงพลังงาน โดย สนพ. จึงได้จัดทำ ”โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555” ขึ้น โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดการประหยัดเท่าที่จำเป็น ไม่ได้มุ่งที่จะตัดทอนรายการค่าใช้จ่ายโดยตรง


 ดังนั้น เพื่อให้โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จึงได้เห็นชอบอนุมัติงบประมาณจำนวน 40 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ภายใต้ความรับผิดชอบของ สนพ.ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ จัดสัมมนาพลังงานจังหวัด 77 จังหวัด สำนักวิชาการพลังงานเขต 1-6 และผู้แทนคณะทำงานลดใช้พลังงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน 150 คน

เพื่อปฏิบัติภารกิจเป็นผู้แทนของกระทรวงพลังงานปฏิบัติงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน จัดประชุมผู้แทนคณะทำงานลดใช้พลังงานของส่วนบริหารส่วนกลางและสถาบันอุดมศึกษา 1,100 คน จัดทำคู่มือและสื่อรณรงค์ “รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน” 10,000 ชุด ตลอดจนปรับปรุงเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th เพื่อเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกกับทุกหน่วยงานในการรายงานข้อมูลการใช้พลังงานผ่านระบบ online และจัดทำแนวทางจัดการอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงที่เสื่อมสภาพหรือชำรุด


สำหรับส่วนที่ 2 ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ จัดประชุมผู้แทนคณะทำงานลดใช้พลังงานของหน่วยงานย่อยที่สังกัดส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 7,700 หน่วยงาน ตรวจสอบการใช้พลังงานและให้คำปรึกษากับหน่วยงานที่มีสถิติอัตราการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้น และรณรงค์ให้หน่วยงานย่อยที่สังกัดส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่การเป็นผู้นำภาคส่วนอื่นๆ ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ขยายผลไปถึงภาคเอกชน ภาคประชาชน


“กระทรวงพลังงาน หวังว่าจากการดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จะทำให้บุคลากรในหน่วยงานของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา มีความตระหนักและให้ความร่วมมือในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ลดการใช้พลังงานของหน่วยงานลง 10% ตามมติ ครม. ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดปริมาณการใช้พลังงานของหน่วยงานภาครัฐ คิดเป็นมูลค่า 1,619 ล้านบาท ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 227 กิโลตันคาร์บอน